Actual problems of sociology, psychology, pedagogy. Vol. 13, 2011

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Логос, 2011.-Вип.13.- 2011. -251 с.-Бібліогр. В кінці ст. ISBN 978-966-171-498-3

Зміст

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ  
   
Цимбал Т.В.
Глобальність як горизонт класичного соціологічного теоретизування
6
Судакова В. М.
Конвенціональні практики в умовах глобалізаційних впливів як теоретична проблема.
13
Чернова К.О.
Глобалізація як вимір сучасності: соціокультурний аспект
16
Соболевська М.О.
Епістемологічні виміри проблеми соціального порядку
21
Судаков В.І.
Консенсусна інтеграція як визначальний онтологічний чинник регулятивних можливостей правових норм
28
Корж К.М.
Концептуалізація соціального контролю як технологічного засобу стримування соціальних відхилень соціологічних теоріях кінця ХІХ - початку ХХ століття.
32
Ковтуненко Е.С.
Транзитивні зміни: вектори трансформаційного процесу в сучасній Україні.
41
Рахманов О.А.
Проблема формування верстви власників крупного капіталу в соціологічних концепціях капіталізму
47
Савельєв Ю. Б.
Застосування принципу колективних прав як механізм соціального включення
55
Сірий Є.В.
Програмний аспект формування дослідження підприємництва як чинника структурних трансформацій в сучасному українському соціумі
63
Бутковська Н.Ю.
Поняття “етнічність” в соціологічному дискурсі
69
Алексєєва О.А., Ракша Д.А.
Концепт “соціальні трансформації” та його значення для досліджень соціальних змін в українському суспільстві
75
Яворська Є.Ф.
Криза західної культури як занепад просвітницької місії європейської інтелігенції
80
Наумова М.Ю.
Нові медіа та традиційні ЗМІ: моделі співіснування
86
Соколова К.О.
Дослідження ліберальних цінностей (ліберально-авторитарний напрям досліджень)
92
Кузьмук О. М.
Проблема неконсистентності статусних позицій середнього класу (за результатами емпіричного соціологічного дослідження, проведеного в м. Луцьку)
98
Харченко О.І.
Порівняльна характеристика методологічних підходів у соціологічних дослідженнях
103
Марченко А.М.
Методика дослідження соціальної самоорганізації студентів в університетському середовищі
110
Боровський О.А.
Методичне і методологічне забезпечення викладання курсу «трансформаційні процеси в центральній та східній Європі»
115
   
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ  
   
Антонець М.О.
Впровадження у навчальних закладах нових тренінгових програм
122
Вакуленко О.
Дискусійні питання теорії та методики досліджень національної ідентичності в Україні
127
Дем’яненко А.В.
Філософсько-психологічний контекст освітніх та релігійно-виховних традицій в іранській культурі
132
Емішянц О.Б.
Процесуальні аспекти функціонування особистості
137
Кахно І.В.
Діалогічність мовленнєвого спілкування у структурі взаємодії «лікар-пацієнт»
143
Колодяжна А.В.
Взаємозв’язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів
148
Мазуренко К.В.
Психологічні рекомендації щодо підвищення успішності розв'язку евристичних задач
155
Мирончак К.В.
Страх смерті як ресурс особистості
161
Невідома Я.Г.
Оптимізація групового статусу засобами тренінгу
167
Спіцина Л.В.
Вчинок і нарративний підхід в дослідженні організаційної культури
173
Сулятицький І.В. , Ліщинська О.А., Мяленко В.В.
Психологічний аналіз взаємовпливу політичних очікувань та політичної культури української спільноти
178
Чуйко О.В.
Особистісна і професійна зрілість: співвідношення понять
184
Ящук Ж.М.
Екзистенц-аналітика і алгоритм дослідження екзистенційного зрізу буття особистості в психотерапії
190
   
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ  
   
Запорожченко Ю. Г.
Міжнародні стандарти в сфері інформаційно- комунікаційних засобів навчання
198
Грибок О.П.
Особливості самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання
204
Гук О. Ф.
Зарубіжний досвід модернізації навчально- виховного процесу у вищих навчальних закладах
208
Кущ Т. В.
Соціальна адаптація дітей раннього віку: педагогічні погляди Януша Корчака
213
Кузьменко Н. М
Особливості організації навчально-виховного процесу в ніжинському історико-філологічному інституті князя Безбородька (кінець XIX – початок XX століття)
217
Добровольська Л. А.
Формування мовної культури особистості
221
Люріна Т. І.
Професійна підготовка вчителя у контексті сучасних вимог до розвитку особистості
226
Лебедєва А. В.
Естетичне ставлення школярів до дійсності як фактор особистісного творчого розвитку
230
Постоюк Н.В.
Поєднання ідей агропромислового забезпечення в курсі вивчення біології у загальноосвітньому навчальному закладі (за науково-педагогічною спадщиною Сергієнка Д.Л.)
235
Поляк О.В.
Моніторинг і нові технології – ключові терміни стратегічних підходів до розвитку вищої школи України в умовах болонського процесу
241
Москаленко А. М.
Підвищення професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі методичної роботи вищого навчального закладу
246

Рекомендовано до друку
Вченою радою факультету соціології (протокол № 5 від 21 грудня 2011 року)
Вченою радою факультету психології (протокол № 5 від 15 грудня 2011 року)