Actual problems of sociology, psychology, pedagogy. Vol. 14, 2012

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Логос, 2012.-Вип.14.- 2012. -232 с.-Бібліогр. В кінці ст.
ISBN 978-966-171-563-8

Content

Соціологічні науки
 
Судаков В.І.
Соціокультурна детермінація соціологічного пізнання: до питання про гносеологічну специфіку категорій «культура» та «субкультура»
6
Набруско І.Ю.
Комунікативний потенціал реклами в процесі споживання
14
Судакова В.М
Інституціональний розвиток вищої освіти в Україні : дилема елітарності та масовості
20
Ковтуненко Е.С.
Демократія як результат соціальної трансформації: методологічні та концептуальні проблеми вимірювання
26
Мороз Є.О.
Трансформація сімейного виховання як детермінанти накопичення та формування культурного капіталу в контексті сучасних суспільних процесів
32
Сірий Є.В.
Інституціональні засади дослідження трансформаційних процесів в аспекті ринково-підприємницького сегменту сучасного українського суспільства
39
Недзельський А.О.
Рутинізація крізь призму соціологічних концепцій радикального постмодернізму
48
Саратова Ю.М.
Університет як організаційний актор в умовах глобалізованого ринку
57
Світлов О.Р.
До питання розробки соціологічної класифікації мігрантів
64
Супруненко О.С.
Конструкт соціального смислу в соціологічному дискурсі
71
Чернова К.О., Савчук О.В., Нахабіч М.А.
Трансформація системи цінностей освіти в сучасному українському суспільстві
78
Петренко-Лисак А.О.
Методологічні основи і особливості викладання навчальної дисципліни «Cоціологія простору»
88

Психологічні науки
 
Виноградов О.Г.
Іпсативна валідність профілів «Великої п’ятірки»
96
Глушко Л.О.
Чинники формування впевненості у собі в школярів підліткового віку
103
Грибок О.П.
Психологічні особливості конфліктної поведінки студентів вищих навчальних закладів
112
Льошенко О.А.
Проблема розвитку емоційної компетентності
119
Лапіна В.В.
Пізнавальний потенціал соціально-психологічного Підходу до дослідження сучасних рекламних практик
127
Кириленко Т.С., Мирончак К.В.
Особливості переживання страху смерті в різних життєвих ситуаціях: когнітивні, емоційні та поведінкові аспекти.
135
Невідома Я.Г.
Комунікативна компетентність як засіб соціальної aдаптації студентів
145
Терлецька Л.Г.
Процес самопізнання, його структура і роль у становленні особистості
152
Федорець А.В.
Зв'язок самоставлення та індивідуально-психологічних особливостей особистості спортсмена з його cпортивною майстерністю
159
Юрчинська Г.К.
Професійні особливості когнітивного стилю та aункціонального стану вчителя
166

Педагогічні науки
 
Автомонов П. П.
Реалізація принципу «особистісного підходу» в системі формування пізнавального інтересу учнів
174
Гук О. Ф.
Гуманізація освітнього процесу у вищому навчальному закладі
179
Жиленко М. В.
Врахування рівня продуктивності суб’єктів професійної діяльності в організації навчального процесу
187
Ісаєва C. Д.
Шляхи забезпечення ефективної комунікації між вчителем та учнями за Томасом Гордоном
193
Кузьменко Н. М.
І.П. Львов про самостійну роботу студентів із книгою
198
Куковська Т.С.
Основні форми і методи професійної підготовки в юридичних навчальних закладах США
205
Пожидаєва О. В.
Зміст навчальних програм фахових дисциплін у контексті підготовки майбутніх соціальних педагогів до консультативної діяльності
209
Слабковська А. І.
Періодизація входження дитини в прийомну родину (на прикладі усиновлення дітей іноземцями)
217
Татьянченко Н. Ф.
Організація професійно-мовленнєвого спілкування як психолого-педагогічна проблема
226

Рекомендовано до друку
Вченою радою факультету соціології (протокол № 9 від 21 березня 2012 року)
Вченою радою факультету психології (протокол № 9 від 23 березня 2012 року)