Actual problems of sociology, psychology, pedagogy. Vol. 15, 2012

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Логос, 2012.-Вип.15.- 2012. -227 с.-Бібліогр. В кінці ст. ISBN 978-966-171-585-0

Зміст

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ  
   
Набруско І.Ю.
Споживання як механізм конструювання ідентичності
6
Наумова М.Ю
Культурні порядки сучасних медіа
13
Рощин Д. Г.
Ґенеза та розвиток категорії «смисл» в гуманітарних науках та соціології
24
Кучер Г.
Фігуративна соціологія в дослідженні соціальних змін
33
Черних Г. А.
Концептуальна інтерпретація способів та механізмів індивідуальної активності в соціологічних теоріях кінця XIX початку XX ст.
41
Марушкевич Б.М.
Соціологічна рефлексія щодо становлення та функціонування молодіжного руху й молодіжних громадських організацій
49
Заріцька Н.Ю.
Дауншифтінг: український варіант
59
Кишкань А. І.
Особливості правової культури молодої особи в трансформаційний період
66
Кондов К.В.
Соціальний контроль як умова та наслідок трудової діяльності
72
Ковязіна К.О.
Емпіричні характеристики структури соціального капіталу групи державних службовців в українському суспільстві
80
Шелестун К.Ю.
Потенціал молодих науковців у розбудові українського суспільства
88
Вдовиченко М.
Постмодерністська концептуалізація процесу соціалізації в наукових працях Ф.Джеймісона.
98
Білорицька А.Є.
Характеристики контенту блогу як репрезентації капіталів суб’єктів у блогосфері (на основі проведеного контент-аналізу)
108
   
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ  
   
Виноградов О.Г.
Інтраіндивідуальна надійність-еквівалентність особистісних сигнатур
114
Денисенко В. А.
Кооперація як прояв продуктивної взаємодії: огляд основних підходів до аналізу проблеми
121
Емішянц О.Б.
Психологічні особливості самоконтролю особистості
127
Клименко І.В.
Психологічні чинники ефективності комунікативних стратегій в маркетингу інновацій
135
Лапіна В.В.
Феномен прихованої реклами в контексті сучасної типології рекламних практик
141
Лах К.О.
Специфіка реакції на стрес в умовах наявності обсесивно-компульсивної симптоматики
148
Марініна В.М.
Стиль професійної діяльності в контексті досліджень французьких науковців
155
Періус Н.В.
Особливості соціально-психологічної компетентності педагогів
161
Шишова О. М.
Психолого-педагогічні засоби розвитку соціальної компетентності дошкільників
168
Щербина Л.Ф.
Апробація програми розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта
174
   
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ  
   
Автомонов П.П.
Стратегічний принцип гуманізації вищої освіти і тактика його реалізації
184
Бекирова А.Р.
Воспитание гражданской культуры младших школьников во внеурочной деятельности
189
Волинець Ю.О.
Формування дослідницьких умінь у студентів – майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
193
Кузьменко Н.М.
Ілля Шраг про рідну мову як засіб формування особистості українського громадянина
200
Маріуц І.О.
Етапи реформування вищої освіти Румунії.
206
Медведєва В.О.
Культурологічна освіта: тенденції та особливості в поглядах зарубіжних дослідників.
212
Рашковська В.І.
Давньоруський іконопис в екологічній освіті особистості
220

Рекомендовано до друку
Вченою радою факультету соціології (протокол № 11 від 23 травня 2012 року)
Вченою радою факультету психології (протокол № 11 від 17 травня 2012 року)