Actual problems of sociology, psychology, pedagogy. Vol. 25, 2014

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. Вип. №4(25) – К.:Логос, 2014. -242 с.
УДК 316+159.9+37](082)

Зміст

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ 6
Оксамитна С.М.
ЕКСПАНСІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НЕРІВНІСТЬ ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ
6
Набруско І.Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ ВИМІРИ КОНСЮМЕРИЗМУ: ВИТОКИ, СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
13
Судакова В.М.
ВИЩА ОСВІТА ЯК КУЛЬТУРНИЙ КАПІТАЛ: ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ РЕФОРМ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
21
Сірий Є.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ АКТОРІВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН
27
Ковтуненко Е.В.
ПРОЦЕС СОЦІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МОДЕРНІЗАЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ
36
Вдовиченко М.О.
ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАТУСУ АГЕНТІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СОЦІОЛОГІЇ ПОСТМОДЕРНУ
41
Мороз Є.О., Белінський В.М.
ДО ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУТНІСНИХ ОЗНАК КОНЦЕПТУ «КУЛЬТУРНИЙ КАПІТАЛ» КРІЗЬ ПРИЗМУ ГЕНЕЗИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ В ТЕОРЕТИЧНІЙ СОЦІОЛОГІЇ ХХ - ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ
49
Лапіна В.В.
ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЯСНЕНЬ ПОСИЛЕННЯ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ В СОЦІОЛОГІЇ ПОСТМОДЕРНУ
56
Кривошеєва О.О.
МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ В СУСПІЛЬСВІ
63
Олевич М. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОНЦЕПЦІЇ ЛЕГІТИМНОГО ПОРЯДКУ МАКСА ВЕБЕРА В СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ ХХ СТОЛІТТЯ
70
Сисолятіна А.В.
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИТОКИ ТЕОРІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ
77
Скокова Л.Г.
СТРУКТУРНІ ОБМЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИХ ПРАКТИК
85
Бова А.А., Бєлєнок О. А.
ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ РИЗИКИ СУЧАСНОГО КИЄВА ОЧИМА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
94
Братчикова Т.І.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САЙТІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК ФАКТОР ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
102
Пігіда А.О.
ВПЛИВ МЕТОДІВ ВІДБОРУ ЕЛЕМЕНТІВ ВИБІРКОВОЇ СУКУПНОСТІ У КЛАСТЕРНИХ ВИБІРКАХ НА ДИЗАЙН-ЕФЕКТ
111
Тащенко А. Ю.
ВІДОБРАЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПОВСЯКДЕННИХ ПРАКТИК У СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ КУЛЬТУРИ
117
Шевель І.П.
РІЗНОМАНІТНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЇ КОНФЛІКТУ
125
Червинська Т.К.
ВИКОРИСТАННЯ ГЕНДЕРНОЇ АВТОБІОГРАФІЇ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ "ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ": МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
130
Корж К.М.
СПЕЦИФІКА ОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «СОЦІАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ», «СОЦІАЛЬНА НОРМА», «СОЦІАЛЬНЕ ВІДХИЛЕННЯ», «ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА» В СОЦІОЛОГІЇ
136
Ніколаєнко В.Л.
МЕТОДИЧНА РЕФЛЕКСІЯ ПРЕДМЕТУ СОЦІОЛОГІЇ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
144
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 158
Тапалова О.Б.
МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ: ФЕНОМЕН, ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ
158
Траверсе Т. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ: ЗДБУТКИ, МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ
164
Шевченко С.І.
СТИЛІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ШКІРИ
172
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 179
Алтухова Г. М.
ФОРМУВАННЯ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
179
Віннічук Н.В.
ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ ЯПОНІЇ
185
Жихорська О.В.
СУТНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ ВИДІВ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНОГО ПЕРСОНАЛУ ВНЗ
193
Лук’яненко Г. В.
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
199
Нагорна Г.О.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОГО ТРЕНІНГУЯК УМОВА ДОСЯГНЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОЗУМНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
204
Назимко М.О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ УСТАНОВОЮ ОСВІТИ
213
Онищук Л.А.
СТАН ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ - ОБ’ЄКТ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ
220
Пузіков Д.О.
КВАЛІМЕТРИЧНА ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
226
Тимцуник Ю.М.
СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ДО МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
234

Рекомендовано до друку
Вченою радою факультету соціології (протокол № 3 від 22 жовтня 2014 року)
Вченою радою факультету психології (протокол № 3 від 16 жовтня 2014 року)