Нариси до історії української етнопсихології / Упоряд. М.Шафовал. - 2-ге вид., перероб. і доп.