Політична психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.