Психология личности. Т.1. Хрестоматия. Изд.3-е, доп.