Соціальна робота: теорія і практика: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп.