Anna Y. Taschenko

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Сandidate of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:2]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

- [en:field:field_academict:#allowed_values:0]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Associate professor [en:field:field_position:#allowed_values:6]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

521-33-71, 63-71

Room [en:field:field_room:person:label]

509

Email [en:field:field_email:person:label]

anna.tashchenko@knu.ua

CV [en:field:field_cv:person:label]

Homepage [en:field:field_homepage:person:label]

Projects [en:field:field_projects:person:label]

 • 2022 р. – «Наративи про російсько-українську війну у глобальних медіа» (Лондонська школа економіки та політичної науки, керівниця проєкту – д.ф. Єва ПОЛОНСЬКА-КІМУНГІ).   
 • 2018-2022 рр. – «Мігранти. Аналіз медіа-дискурсу про мігрантів у Польщі, Великобританії, Україні, Албанії та Чехії» (Національне агентство академічних обмінів, програма        «Академічні міжнародні партнерства», рішення № PPI/APM/2018/1/00019/DEC/1)

Publications [en:field:field_publications:person:label]

За останні три роки

 • Тащенко А. Релігія, розваги, різнобарвність: досвід модерації та аналізу ментального мапування повоєнної відбудови. Соціологічні студії. 2023. № 2(23). С. 64–75. URL: https://doi.org/10.29038/2306-3971-2023-02-33-33
 •  Шафалюк О., Тащенко А. Актуальні проблеми ефективності маркетинг-менеджменту // Маркетинг в Україні : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Київ, 20 жовт. 2023 р. М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана та ін. ; редкол.: Федорченко А. В. (голова) та ін.. Київ : КНЕУ, 2023. С. 110–112. https://ir.kneu.edu.ua/items/fd170b60-2ebb-4d64-9567-bed32942e34d
 • Тащенко А. Щоденник, який не написав Ден Аріелі: спогади про раціональність // Сучасні технології комерційної діяльності і логістики: Зб. матеріалів IІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Київ : КНЕУ, 2023. С. 136–138.
 • Тащенко А., Чепак В., Панасенко Ю. Ретроспективне (пере)осмислення на часі: аналіз декларованої карантинної поведінки під час COVID-19. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2023. № 99. С. 59–77. URL: https://doi.org/10.32782/2707-9147.2023.99.5
 • Тащенко А. Непрямо в серденько: воєнний щоденник візуальних досліджень цінностей // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Війна, насильство та суспільні порядки. Матеріали ХIX Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Війна, насильство та суспільні порядки», 16–17 грудня 2022 року (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). К.: Видавництво «Наукова столиця», 2023. С. 169-172. https://sociology.knu.ua/sites/default/files/newsfiles/2022-issuesinthed...
 • Тащенко А.Ю. Екологічність у соціально-політичному контексті // Історія, політологія, філософія та соціологія: напрями розвитку у ХХІ столітті. 2023. С. 92-95. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-343-9-22
 • Tashchenko A., Kryveshchenko V. Harder than said: getting past «war of all against all» in the negotiation learning // Scientific Journal of Polonia University. 2023. Vol. 58, no. 3. P. 291–302. https://doi.org/10.23856/5841
 • Шафалюк О., Тащенко А. Особливості і результативність нейромаркетингових досліджень поведінки споживачів у системі бренд-менеджменту // Стратегія економічного розвитку України. 2023. No. 52. С. 121–136. https://doi.org/10.33111/sedu.2023.52.121.136
 • Хомерікі О.А., Стригуль М.В., Тащенко А.Ю. Пасажирознавство у структурі соціології транспорту в епоху становлення суспільств ризиків // Перспективи. Соціально-політичний журнал. 2023. №2. С. 103–109. https://doi.org/10.24195/spj1561-1264.2023.2.14
 • Шафалюк О., Тащенко А. Розвиток клієнтського досвіду в системі маркетингу та комерції підприємств // Підприємництво та управління розвитком соціально-економічних систем. 2023. №1. С. 177-191. https://zp.edu.ua/uploads/journals/emdses/EMDSES-2023-01.pdf
 • Тащенко А. Всі ми як діти? Візуальні та мультимодальні конструкції воєнного і мирного часу // Творення нових соціальних порядків в умовах російсько-української війни: збірник матеріалів ХІІІ Львівського соціологічного форуму (Львів, 5 квітня 2023 р.) / за ред. д. філос. н., професора, члена-кореспондента НАН України В. П. Мельника. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. С. 157-164. https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/11/ZBIRNYK-13-sociolog-f...
 • Oleksiuk O., Tashchenko A., Shafalyuk O. Development of marketing and commerce in agribusiness: problems and available directions // Маркетинг та логістика в агробізнесі: збірник тез III Міжнародної науково-практичної конференції. К.: ТОВ "ЦП "КОМПРИНТ", 2023. С. 16-17.
 • Згурська, О., Тащенко, А., Дима, О., Баженков, Є., Кубів, С., & Сафонов, Ю. (2023). Ensuring food security at the household level: socio-economic diagnostics. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2(49), 287–299. https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.49.2023.4019
 • Тащенко А. Відрізнити (,) неможливо (,) ототожнити: «чоловіче» та «жіноче» сприйняття життя свого покоління (кейс Києва) // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». 2021. № 47. C. 51-60. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2021-47-06
 • Тащенко А. Соціологія повсякдення та стилів життя: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 054 «Соціологія» освітнього ступеня бакалавр освітньої програми «Соціологія». К.: Видавництво Ліра-К, 2022. 62 с. https://sociology.knu.ua/sites/default/files/newsfiles/povsyakdennya_ta_...
 • Тащенко А. (Не)Щасливе побачення: чи дійсно штучний інтелект продає // Сучасні технології комерційної діяльності і логістики: Зб. Матеріалів II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Київ : КНЕУ, 2022. С. 23-26.
 • Tashchenko A. Iu. Academic violations as a consequence of demanding dignity // Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 27.06.2022 – 05.08.2022) / уклад. Ю. Главчева; Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці»; Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського; Фундація ADD. Варшава, 2022. С. 228-231.
 • Панасенко Ю.А., Тащенко А.Ю., Чепак В.В. Корпоративна культура як передумова організаційної ефективності // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 2022, Вип. 94. С. 96-110. https://doi.org/10.32840/2707-9147.2022.94.8
 • Шафалюк О.К., Тащенко А.Ю. Сучасні резерви підвищення ефективності цифрового маркетингу і комерції підприємств // Маркетинг і цифрові технології: Зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. 29–30 вересня 2022 р. / Одеська політехніка. Одеса: ТЕС, 2022. С. 128-130.
 • Tashchenko A. War doesn't have a woman's face' again: visualised values of wartime: the case of Ukrinform // Mediated Wars, Mediated Refuge: Post-Graduate & Early Career Seminar. London School of Economics and Political Science, June 20. Abstracts. P. 6.
 • Tashchenko A. Something not skin-deep: visualised cultural values in the images of wartime // Media@LSE. August, 25, 2022. URL: https://blogs.lse.ac.uk/medialse/2022/08/25/something-not-skin-deep-visu...
 • Zabrodina D. O., Tashchenko A. Iu. Comprehension of the value self-regulation of the Ukraine’s citizens. Habitus. 2022. No. 37. P. 21–25. https://doi.org/10.32843/2663-5208.2022.37.3 • Tashchenko A., Zabrodina D. To see a free man and die? Specifics of shared adherence to values in Ukrainian society. Scientific Journal of Polonia University. 2022. Vol. 51, no. 2. P. 315–323. https://doi.org/10.23856/5137
 • Tashchenko A. Old and new puzzles of religion, immigration and morality // Shevchenkivska Vesna – 2022 (Sociology): Proceedings of the International Conference of Students and Young Scientists (Taras Shevchenko National University of Kyiv, May 13, 2022). Kyiv.: «Naukova stolytsia», 2022. P. 81-86. https://sociology.knu.ua/sites/default/files/newsfiles/shv2022-final.pdf
 • Yuzva L., Tashchenko A. Sociocultural Migrants’ Media Portrait and Prerequisites for Migrants’ Integration Reflected by the Ukrainian Top Media // Issues in the Development of Sociological Theory: Society and State: 30 Years of Ukraine’s Independence. Proceedings of the 18th International Scientific and Practical Conference, September 24–25, 2021. (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Sociology). – Kyiv: «Naukova stolytsia», 2022. P. 121-126. https://sociology.knu.ua/sites/default/files/newsfiles/2021-issuesinthed...
 • Tashchenko A. Good for economy, bad for security and culture: what the Ukrainians thought and what the media told about migrants // Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві: Тези доповідей учасників ІV Конгресу Соціологічної асоціації України. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 41-43.
 • Yuzva L. L., Tashchenko A. Iu. (2021) Both a hot topic and a hot button: migrants, security, economy and cultural identity via Ukrainian top media // Visnyk of The Lviv University. Series Sociology, vol. 15, pp. 162-182.
 • Tashchenko A., Yuzva L. Gray and colored shadows: the images of refugees in the Ukrainian ‘Radio Liberty’ // Abstracts of papers accepted for presentation in the Online Conference Papers of the International Association for Media and Communication Research. July 2021. Version: 17/09/21. Pp. 25-26.
 • Tashchenko A. Too bitter, not too well-hidden: the humor about Ukrainian top media portrayal of migrants // Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві: Тези доповідей учасників ІV Конгресу Соціологічної асоціації України. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 58-60.
 • Tashchenko A. Blinded by the arts: Ukrainians speaking on migrant cultures and grassroots international relations // Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві: Тези доповідей учасників ІV Конгресу Соціологічної асоціації України. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 233-234.
 • Tashchenko A. Iu. Reflection on possible «media literacy wars» on social media. European Academic Science and Research. No. XXVII (2022). Proceedings of the scientific abstracts, European Academic Science and Research. April 12, 2022. P. 63. https://doi.org/10.5281/zenodo.6465752
 • Tashchenko A. The beauty and horror of society's unpredictability, or Why Ukraine is like the Gorgon Medusa. Independence. Archive. Prognosis. Ukraine in 1991-2021 and Beyond: A Conference of the Ukrainian Studies Association of Australia and New Zealand in partnership with the University of Melbourne, the Association of Ukrainians in Victoria, and the Ukrainian Studies Foundation in Australia, 3 – 5 February 2022. Abstracts. P. 48. http://www.ukrainianstudies.asn.au/wp-content/uploads/2022/01/Conference...
 • Yuzva, L., Tashchenko, A. ‘Who contributes more?’ How Ukrainian media construed migrants’ life strategies vs. what the Ukrainian public wanted to know. Humanit Soc Sci Commun 8, 289 (2021). https://doi.org/10.1057/s41599-021-00978-5
 • Калашньова Д. В., Тащенко А. Ю. Соціально-структурні відмінності ставлення до культурної пам’яті. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2021. Вип. 90. С. 18-28. https://doi.org/10.32840/2707-9147.2021.90.2
 • Панасенко, Ю., Тащенко, А. Вплив міжособистісних відносин як складника корпоративної культури на організаційну ефективність. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2021. Вип. 30. С. 71-77. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i30.980
 • Сідоричева Н. В., Тащенко А. Ю. Культурна апропріація в соціальних відносинах. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Випуск 2 (50) 2021. С. 28-32. https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.№2(50).242772
 • Tashchenko A. Iu. Differences between discursive strategies of media: case of discourse on migration. Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), October 1, 2021. Vilnius, Republic of Lithuania: European Scientific Platform. Pp. 6-8. https://doi.org/10.36074/scientia-01.10.2021
 • Yuzva, L., Tashchenko, A. (2021) «But Don't Quote Me on That»: How Ukrainian Top Media Characterized the Perception of Migration and Migrants. Sociological Studios, 1(18), pp. 58-65. https://doi.org/10.29038/2306-3971-2021-01-58-65
 • Tashchenko, A. (2021). Understanding Migration and Migrants: To Look ‘Under the Lantern’ or Where It Was Lost? Sociology and Contemporary Social Transformations. Proceedings of the 13th International conference of students and young scholars. Kyiv, November 19-20, 2020, 101-107.
 • Тащенко А. Ю. (Не)рівність зобов’язань: які в українців моральні ліцензії. Блог Research & Branding Group. 19.01.2021. URL: http://rb.com.ua/uk/blog-uk/omnibus-uk/ne-rivnist-zobov-jazan-jaki-v-ukr...

Awards [en:field:field_awards:person:label]

2012 р. – Премія імені Тараса Шевченка для студентів за наукові досягнення Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
2009-2010 рр. – відзначена стипендією Кабінету Міністрів України