Chervinska Tetyana Grygorivna

Academic degree

Сandidate of sociological sciences

Academic title

Associate professor

Department

Position

Head of Scientific-Teaching Commission
Associate professor

Phone

259-02-48, 22-93, 22-60

Room

502

Email

chervinta@gmail.com

CV

Scientific interests

історія соціології, соціологія гендеру, соціологія девіантної поведінки

Research

девіантна поведінка підлітків, соціологія сім'ї, гендерні відносини

Education

1999 - кандидатська дисертація за темою: "Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків"

1995 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, спеціальність "соціологія"

Projects

2020-2021 – Проект  № 2020.01/0256 НФДУ «Фінансова стабілізація класичних університетів в умовах прояву глобальних наслідків пандемії COVID-19»

2017 – програма підготовки експертів з антидискримінаційної експертизи оствітнього контенту "Антидискримінаційні лінзи: проекція на освіту"

2016 – Проект Офісу Ради Європи в Україні "Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні"

2015 – Проект "Гендерний мейнстріминг у вищих навчальних закладах України"

 

Publications

Навчальні видання:

Червінська Т.Г. Соціологія: Навчальний посібник.2 вид.перероб. та доп. – К., Міленіум, 2017. – 296 с.

Червінська Т.Г. Чодороу Ненсі. // Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник. За заг. Ред.В.М.Пічі. – Львів: "Новий світ – 2000", 2016. – 687с.

Червінська Т.Г. Томас Вільям Айзек // Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник. За заг. Ред.В.М.Пічі. – Львів: "Новий світ – 2000", 2016. – 687с.

Червінська Т.Г. Соціологія: Навчальний посібник. – К., МАУП, 2007.

 

Наукові статті:

Petlenko Yu., Pohribna N., Chervinska T., Kapustian O., Pysmenna M. (2021).  Financial incentives to develop the green infrastructure and energy, The scientific heritage,  Vol. 5, No 71 (71). Р.10-12. http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2021/08/The-scientific-heritage-No-71-71-2021-Vol-5.pdf

Червінська Т.Г., Петленко Ю.В. Проблеми та виклики дистанційного навчання у вищій освіті України під час пандемії COVID-19// Актуальні проблеми філософії та соціології. – № 27/2020. С. 123-129. http://apfs.onua.edu.ua/index.php/APFS/article/view/932/585

Червінська Т. Г. Методичні та концептуальні аспекти використання фільмів у викладанні гендерних дисциплін// Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: збірник наукових праць – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2019, № 4 (43). – С.64-75. http://apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/article/view/896

Червінська Т.Г. Квір-сім’я: між гетеронормативністю та патріархатністю// Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: збірник наукових праць – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2019, № 1-2. – С.87-100. http://apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/article/view/873/746

Червінська Т.Г. Поняття (гетеро)нормативності у квір-теорії // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: збірник наукових праць – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2017, № 2 (33). –С.97-105. http://apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/article/view/764/647

Бабенко С., Малес Л., Харченко О., Червінська Т. Шляхом до гендерної рівності: (досвід проведення гендерного аудиту на факультеті соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016. -Вип.1 (7). C. 59-64. http://visnyk.soc.univ.kiev.ua/index.php/soc/article/view/121/97

Червінська Т.Г. Квір-теорія в предметному полі гендерних досліджень: специфіка та концептуальні засади // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: збірник наукових праць – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2015, № 4 (29). – С. 59-65. http://apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/article/view/514/421

Червінська Т.Г. Використання гендерної автобіографії у викладанні дисципліни "Історія та теорія гендерних досліджень": методичні аспекти// Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: збірник наукових праць – К.: Логос, 2014, №4 (25) – С.130-136. http://apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/article/view/126/45

Червінська Т.Г. Рецензія на монографію Малес Л.В. «Читаючи тексти культури: соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія соціології». – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. -Вип.3. - С.94.

Червінська Т.Г. Феномен тілесності в соціокультурному та семантичному вимірі // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: збірник наукових праць – К.: Фенікс, 2010. – Вип.10 – С.21-29. https://sociology.knu.ua/sites/default/files/library/elopen/actprob10_22-30.pdf

Червінська Т.Г. Субкультурні детермінанти злочинної поведінки підлітків // Сучасне суспільство в соціологічних дослідженнях. Матеріали VІІ міжвузівської наукової конференції / За заг. ред. В.М.Судакової – К.: МСУ, 2010. – С.50-56

Червінська Т.Г. Трансформація сучасних шлюбно-сімейних відносин: наслідки для індивіда та суспільства // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: збірник наукових праць – К.: Фенікс, 2009. – Вип.9. – С.143-148.

Червінська Т.Г. Суперечності інтегративної функції сім’ї в українському суспільстві // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій" – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – С.187-198.

Червінська Т.Г. Функціональні та дисфункціональні виміри підліткових субкультур // Нова парадигма. – 2009. – № 87. – С. 208-218.

Червінська Т.Г. Функціональний статус підліткових субкультур як чинника злочинної поведінки підлітків // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 41. – Київ – Одеса – Запоріжжя, 2009. – С.100-106

Червінська Т.Г. Роль ЗМІ в криміналізації підлітків // Соціологічна наука і освіта в Україні: Збірник наукових праць. Вип.3: Глобалізація та громадянське суспільство. – К.: МАУП, 2005. – С.160-162.

Червінська Т.Г. Підліткові субкультури та їх роль у формуванні злочинної поведінки підлітків: проблеми підліткової де соціалізації // Соціологічна наука і освіта в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 2: Соціологія в контексті сучасних соціальних змін – К.: МАУП, 2003. – С. 293-297.

Перепелиця Т.Г. Соціальна детермінація злочинної поведінки підлітків // Вісник Харківського державного університету. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. - 1998. - №416. – С.135-146.

Перепелиця Т.Г. Соціальні детермінанти злочинності // Київський університет імені Тараса Шевченка. Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка. Випуск 6. – 1998. – С.15-18.

Перепелиця Т.Г. Феномен злочинності в кризовому суспільстві // Вісник Харківського державного університету. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. - 1997. -№393. – С.190-195

Інші публікації

Червінська Т.Г., Соболевська М.О. Наслідки пандемії COVID-19 в оцінках викладацтва та студентства класичних університетів України// Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (24 червня 2021 р.) / За ред. С. Щудло, О. Заболотної, Л. Загоруйко. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2021. – 165 с.– С.145-147.

Червінська Т. Г., Білявська О. Б. Виклики дистанційного навчання під час пандемії COVID-19 в оцінках викладацтва та студентства класичних університетів України// Глобальні виклики та пріоритети в часи коронавірусної кризи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 14 травня 2021 р). Київ : Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2021. С. 128 – 130. URL https://researcheurope.org/wp-content/uploads/2021/05/re-14.05.21.pdf

Roadmap for financial stabilization of classical universities under the global consequences of the COVID-19 pandemic. Project 2020.01/ 0256 is implemented with the grant support of NFDU/ Petlenko Y., Lyutyi I., Kapustyan O., Pohribna N., Kharlamova G., Chervinska T., Bilyavska O. – K., 2020 – 19p.

Дорожня карта фінансової стабілізації класичних університетів в умовах прояву глобальних наслідків пандемії COVID-19. Проєкт 2020.01/0256 реалізується за грантової підтримки НФДУ/ Петленко Ю.В., Лютий І.О., Капустян О.А., Погрібна Н.В., Харламова Г.О., Червінська Т.Г., Білявська О.Б. К., 2020. – 19с.

Червінська Т.Г. Проблеми  та виклики вищої освіти  України під час пандемії COVID-19 в оцінках студентства та викладацтва// Матеріали ХVІI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Концептуальні стратегії дослідження соціальних наслідків пандемії COVID-19», 18–19 грудня 2020 р. (м. Київ). – К.: «Наукова столиця», 2021.- С.112-114.

Лютий І. О., Білявська О. Б., Червінська Т. Г., Капустян О. А. Вихідна діагностика параметрів фінансової стабільності класичних університетів, чутливих до прояву наслідків пандемії COVID-19// Матеріали І Всеукраїнської конференції «БОГОЛІБСЬКІ ЧИТАННЯ». – Переяслав: «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2020.  – с.11-12.

Червінська Т.Г. Насильство як елемент чоловічої гендерної ролі // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Матеріали ХV міжнар. наук.-практичної конференції. - К.: Логос, 2018. - С.194-195.

Червінська Т.Г. Категорія "квір": пізнавальний потенціал та практичні можливості. // Тези доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України "Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання". – Харків, 2017. –  С.315-316.

Червінська Т.Г. Гомофобія як чинник соціальної напруженості // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали XІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії. Структурні зміни і соціальна напруженість», 25-26 трав. 2017 р., (м. Київ). Наукове видання/ Київ. нац. ун-т ім.Т. Шевченка [та ін.; під заг.ред. Горбачика А.П., Судакова В.І.] – К.: Логос, 2017. – С.169-171

Червінська Т.Г. Специфіка та межі застосування поняття "норма" в соціологічній та квір-теорії // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічній теорії та практиці / Матеріали XІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічній теорії та практиці», 19-20 трав. 2016 р., (м. Київ)– К.: Логос, 2016. –С.142-143

Червінська Т.Г. Соціальна відповідальність та суперечності соціальних функцій сучасної сім'ї// Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми розвитку соціологічної теорії: держава, людина, соціальна відповідальність". – К.: Логос, 2014. – С.210-212.

Червінська Т.Г. Цінність сім’ї та сімейні цінності сучасного суспільства: тенденції та перспективи. – Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми розвитку соціологічної теорії: концептуалізація ціннісних змін у сучасному суспільстві". – К.: Логос, 2013. – С.265-269.

Червінська Т.Г. Трансформація функцій та моделей сім’ї в сучасному суспільстві // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: сучасна соціологічна теорія і пострадянські трансформації», 21-22 квітня 2011 р., (м. Київ) / київ. Нац. Ун-т ім. Т. Шевченка [під заг.ред. Судакова В.І., Куценко О.Д. та ін..]. – К.: Логос, 2012. – 402 с. – С.174-177.

Червінська Т.Г. Проблема актуалізації соціалізаційного потенціалу сучасної сім’ї // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конф. та VІІ Всеукраїнської науково-практичної конф. – К.: Логос, 2010 – 440 с. – С.183-185.

Червінська Т.Г. Трансформація сучасних шлюбно-сімейних відносин: наслідки щодо індивіда та суспільства// Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: Тези доповідей учасників І Конгресу Соціологічної асоціації України – Х.: ХНУ імені В.Каразіна, 2009. – С. 197.

Перепелиця Т.Г. Аналіз чинників та передумов злочинної поведінки неповнолітніх у процесі соціалізації . - Київський університет імені Тараса Шевченка, 1999.