Kharchenko Olena Igorivna

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

- [en:field:field_academicd:#allowed_values:0]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

- [en:field:field_academict:#allowed_values:0]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Assistant professor [en:field:field_position:#allowed_values:7]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

521-33-24, 63-24

Room [en:field:field_room:person:label]

503

Email [en:field:field_email:person:label]

elenaigkh@knu.ua, elenaigkh@gmail.com

CV [en:field:field_cv:person:label]

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

Методи соціологічних досліджень, соціологія гендеру, організація роботи соціологічних компаній, економіка, маркетинг, Methodology and methods of social research, sociology of gender, marketing, social inequality, social psychology

Research [en:field:field_research:person:label]

Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві. ПРООН, ЦСЕП, ІСНАНУ 2006 р. Гендерні аспекти економічного життя та сфери соціально-трудових відносин". 2007 р. April – June 2016 - Coordinator of the survey

Education [en:field:field_education:person:label]

2008 - Київський національний універститет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, магістратура, Диплом з відзнакою.

Projects [en:field:field_projects:person:label]

September 2009 - June 2012 - Participant of ReSET Project. European Visions and Divisions: Comparative Studies for Advances in Teaching Sociology (Ukraine. September 2009 - June 2012. Directors: C.Wallace, A.Gorbachyk, O.Kutsenko)

Publications [en:field:field_publications:person:label]

О.І.Харченко. Порівняльна характеристика методологічних підходів у соціологічних дослідженнях // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб.наук.пр./ Київ. Нац. Ун-т ім. Тараса Шевченка: редкол.:В.І.Судаков (відп.ред.)[та ін.]. – К.:Логос, 2011. – Вип.13. – 2011. – 251 с. – С.103-110.

О.І.Харченко.Теретико-методологічні основи гендерних досліджень в соціології//Соціологія - соціальна робота - регулювання соціальних проблем. Матеріали наукової студентсько-аспірантської конференції, присвяченої 10-річчю кафедри соціології та соціальної роботи. - Львів: АСВ, 2011 - 130 с. - С.116-118

О.І.Харченко.Гендерні дослідження у соціології: спроба диференціації//Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. Випуск 5. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 298 с. – С.205-212

О.І.Харченко.Гендерно-вікові стереотипи населення країн Європи// Гендерна мапа Центрально-Східної Європи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21-22 квітня 2011 р./редкол.: Н.Д.Світайло, В.П.Павленко.- Суми:Сумський державний університет, 2011. – 154 с. – С.54-57

О.І.Харченко. До питання про ідентифікацію та фіксацію гендерних стереотипів//Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій, 4 грудня 2009 р., (м.Київ) та VII Всеукраїнської науково практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: множинність сучасності та простори ідентичностей», 20-21 травня 2010 (м. Київ)/Київ нац. ун-т ім.Т.Шевченка [та ін.; під заг ред. Куценко О.Д., Судакова В.І.]. – К.: Логос, 2010 – 440 с. – С. 171 - 173

О.І.Харченко. Методологічні підходи гендерних досліджень в соціологї // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: Тези доповідей учасників І Конгресу Соціологічної асоціації України. –Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – 476 с.

О.І.Харченко. Методологические подходы гендерных исследований в социологии // Методология, теория практика социологического анализа современного общества: Сборник научных работ. – Випуск 15. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – С. 315-317.

О.І.Харченко. Характеристика соціологічних методів у дослідженні гендерних стереотипів як об’єкта соціальних трансформацій // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: збірник наукових праць. – Вип. 9. – К. : Фенікс, 2009. – С. 129-142.

О.І.Харченко. Гендерні стереотипи економічного життя: українська реальність // Пошуки гендерної паритетності: український контекст. Колективна монографія./ Упорядник та загальна редакція: Грабовська І.- Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, ДС Міланік, 2007. – 204 с - С.107-110

О.І.Харченко. Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві // Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві. Колективна монографія/ За ред. Ю. І. Саєнка./Центр соціальних експертиз ІСНАНУ, ПРООН в Україні,– К.: Видавництво ТОВ «Компанія ВАІТЕ», 2007. – 144 с. - С. 56 - 74

Articles
S.Babenko, T.Chervinska, L.Males, O.Kharchenko. Towards gender equality in education (experience of gender audit at the faculty of sociology, Taras Shevchenko national university of Kyiv). Bulletin of Kyiv National Taras Shevchenko University. Sociology – Vol 1 (7) ed O.Kutsenko / Kyiv National Taras Shevchenko University. – К: 2016 (In Ukrainian)
O.Kharchenko. Mechanisms of Gender-Sensitive Approach in Sociological Research Integration. "Sociological studios"/ Scientific-practical journal of Lesya Ukrainka Eastern European National University, vol 1 (8), 2016 ed L. Kondratyk (In Ukrainian)
O.Kharchenko. Gender inequality indices for the European partnership countries comparison. Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia, Sociology Series Vol 2 (16) ed. N. Narbut/ Peoples' Friendship University of Russia, 2016 – p 449 – P 323 -336 (In English)
O.Kharchenko. Comparative characteristics of methodological approaches in social research. Actual problems of sociology, psychology, pedagogy: collection of scientific papers. Kyiv. National Taras Shevchenko University; ed. V. Sudakov - К.:Logos, 2011. – VOL.13. – 2011. – 251 p. – P.103-110. (In Ukrainian)
O.Kharchenko. Gender studies in sociology: an attempt of differentiation. Bulletin of the Lviv University. Sociological Series. Issue 5 - Lviv: Publishing House Ivan Franko LNU 2011. – 298 p. – P.205-212 (In Ukrainian)
O.Kharchenko. The question of gender stereotypes identification and fixing. The problems of sociological theory: social integration and social inequality in the context of contemporary social transformations. Kyiv. National Taras Shevchenko University , ed. V. Sudakov - К.:Logos, 2010– 440 p. – P. 171 – 173 (In Ukrainian)
O.Kharchenko. Methodological approaches of gender studies in sociology. Methodology, theory practice of sociological analysis of modern society: Collection of scientific papers. - Issue 15 - K.: KNU VN Karazin, 2009. - P. 315-317. (In Russian)
O.Kharchenko. Characteristics of sociological methods in gender stereotypes, as an object of social transformation, research. Actual problems of sociology, psychology, education: scientific research journal. – Issue 9. – К. : Phoenix, 2009. – P. 129-142 (In Ukrainian)
O.Kharchenko. Gender stereotypes of economical life: Ukrainian reality. Searches of gender parity: Ukrainian context. Collective monograph. Compiler and general release: I. Grabovska - Nizhyn: Publishing house NSU the name of M.Gogol , DS Milanik, 2007. – p 204 - P.107-110 (in Ukrainian)
O.Kharchenko. Gender stereotypes and public attitude to gender problems in Ukrainian society. Gender stereotypes and public attitude to gender problems in Ukrainian society. Collective monograph./ Center of social examinations of ISNANU, UNDP in Ukraine – K.: publishing House «Company VAITE» LTD, 2007 – p.144 - P. 56 - 74 (in Ukrainian)
Theses
O. Kharchenko. Mechanisms of gender-sensitive approach in sociological studies integration // Social and humanitarian aspects of modern society: materials of nationwide conference of teachers, graduates, staff and students, Sumy, 21-22 April 2016 - Sumy: Sumy State University, 2016 . – p.313 - P.205-206 (In Ukrainian)
O. Kharchenko. Homophobia and gender stereotypes in Ukraine and Europe of the XXI century. // The State and global social change: the historical sociology of domination and resistance in the era of modern: thesis of international scientific conference (Kyiv, 26-27 November 2015) / Ed.: A.Melnichenko, P.Kutuev, S. Mihalush. - K: Talca, 2015. – P.652 – P.93-95 (In Ukrainian)
O.Kharchenko. Modernization in Ukraine: is a way of liberalization possible? Example of LGBT community // Great wars, great transformations: the historical sociology of the 20th century, 1914-2014: Thesis / Ed.: A.Melnichenko, P.Kutuev, S.Mihalush: Materials of the International Scientific Conference (Kiev, 27-28 November 2014) - K .: NTU "KPI", 2014. - 340 p. - P. 149 - 151. (In Ukrainian)
O.Kharchenko. Comparative characteristics of methodological approaches of sociological research // Sociology and Modern Social Transformation: proceedings of IV International conference of students and young scientists. Kyiv, Taras Shevchenko National University of Kyiv , December 8-9, 2011 / ed., Prof.V.Sudakova. - K: Logos, 2012. -158 p. - p.54 (In Ukrainian)
O. Kharchenko. Gender and age stereotypes of Europeans // Gender map of Central and Eastern Europe: Proceedings of the International scientific - practical conference, m. Sumy, 21-22 April 2011 / Editorial Board., N. Svitaylo, V.Pavlenko. - Sumy: Sumy State University, 2011. - 154 p. - P.54-57. (In Ukrainian)
O. Kharchenko. Theoretical and methodological bases of gender studies in sociology // Sociology - social work - social adjustment problems. Materials of scientific student - graduate conference on the 10th anniversary of the Department of Sociology and Social Work. - Lviv: DIA, 2011. – p.130 .- P.116-118 (In Ukrainian)
O.Kharchenko. Methodological Approaches of Gender Studies in Sociology // Sociology in the social situation of uncertainty: Thesis of I Congress of Sociological Association of Ukraine.- Kh.: Karazin national university of Kharkixdfr5rv, 2009. - 476 p. - p.93 (In Ukrainian)
O. Kharchenko. The role and place of gender stereotypes in society // Days of Science Faculty of Philosophy - 2008: International Conference (16-17 April 2008): papers and speeches. - K .: Publishing - Printing Center "Kyiv University", 2008. - Charles H. - 127 p. - P.113-114. (In Ukrainian)
O.Kharchenko. K.Kovyazina. The transformation of the role of women in dating and in marriage relationships in terms of gender inequality // Problems of identity in modern science: results and prospects Research: Proceedings of the VIII International Conference of Young Scientists. 27-28 April 2006 K .: vydavnytstvo- printing center "Kyiv University", 2006. - 190 p. –P 171 -174 (In Ukrainian)

Awards [en:field:field_awards:person:label]

2011 - Грамота МОН за активну участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Гендерна освіта - ресурс розвитку паритетної демократії", Тернопіль

2010 - Кваліфікаційний сертифікат про успіше закінчення Першої Української школи модераторів

2008 - Подяка за участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності "Соціологія", Харків

2008 - Кваліфікаційний сертифікат про успіше проходження тренінгу Amnesty International "Належна відповідальність держави за насильство у родині як важливий аспект реалізації захисту парв жінок. Теоретичні та практичні питання"

2007 - Диплом II ступеня у конкурсі "Гендерна проблема очима молоді", Київ

2007 - Диплом МОН IІІ ступеня переможця Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Соціологія", Харків

2007 - Кваліфікаційний сертифікат про успіше закінчення семінару "Ефективна презентація"

2007 - Диплом I ступеня переможця Іго туру Всеукраїнської олімпіади з соціології, Київ

2005 - Диплом II ступеня у конкурсі "Гендерна проблема очима молоді", Київ