Oliinyk Oxana Valeriivna

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Сandidate of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:2]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Associate professor [en:field:field_academict:#allowed_values:2]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Associate professor [en:field:field_position:#allowed_values:6]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

521-33-24, 63-24

Room [en:field:field_room:person:label]

503

Email [en:field:field_email:person:label]

o_oliinyk@knu.ua, o_oliinyk(а)ukr.net

CV [en:field:field_cv:person:label]

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

якісні та кількісні методи соціологічного дослідження, соціологія молоді, соціологія освіти, інтернет-спільноти, громадська активність, методологія соціологічних досліджень, методи збору соціологічної інформації

Research [en:field:field_research:person:label]

соціологія молоді, соціологія освіти, інтернет-спільноти, громадська активність

Education [en:field:field_education:person:label]

2015 - Доцент кафедри соціології Національного авіаційного університету

2011 - Захист дисертації на тему "Концептуалізація та емпіричні показники міри соціалізованості молоді". Диплом кандидата соціологічних наук, шифр спеціальності: 22.00.04 – "спеціальні та галузеві соціології"

1994 -1998 - Аспірантура у Київському університеті імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, кафедра методології та методів соціологічних досліджень

1989 - 1994 - Київський університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, відділення соціології, спеціальність: соціологія, кваліфікація: соціолог, викладач соціології

Projects [en:field:field_projects:person:label]

1. Грантовий проект за фінансування Української асоціації дослідників освіти «Агенти освітніх змін» : соціально-інституційний портрет експертів Національного агентства забезпечення якості вищої освіти» (01.02.2022-30.04.2022).
2. Міжнародний польсько-український проект (1.07.2018-30.06.2021) «Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів – задля удосконалення діяльності закладів вищої освіти», що реалізується Варшавським технологічним університетом за фінансової підтримки Міністерства науки і вищої освіти у співпраці з партнерами: Конференцією ректорів академічних шкіл Польщі, Спілкою ректорів ВНЗ України та Фундацією польських ректорів.
3. «Підлітки поза увагою: поліпшення доступу до інтегрованих ВІЛ-сервісних послуг для вразливих підлітків в Україні», який проводився УІСД ім. О.Яременка у 2018-19р. Брала участь у підготовці аналітичного звіту в межах проекту. Повний звіт можна знайти за посиланням: http://afew.org.ua/research5/
4. «Українська громадянська ідентичність» в рамках експертно-аналітичного дослідження щодо формування стандартів національно-патріотичного виховання та визначення індикаторів ефективності проведення заходів щодо національно-патріотичного виховання, УІСД ім. О. Яременка, 2017. Брала участь у підготовці аналітичного звіту за результатами соціологічного опитування. Звіт: http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/36386

Publications [en:field:field_publications:person:label]

Наукові статті:

 • Олійник О. Онлайн-фокус-групи: особливості організації та проведення. // Соціологічні студії, 2022. №20 (1). – С. 32–40.
 • Олійник О.В., Ятченко В.Ф. Соціальна травма і проблема ідентичності // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2021. – Вип.. 31. – С. 79-83.
 • Олійник. О.В. Значення другого (магістерського) рівня вищої освіти для студентів і роботодавців у сфері інформаційних технологій  і соціології. // Соціологічні студії, №1 (16), 2020. – С. 22-28.
 • Sydorov, M., Salnikova, S., Savelyev, Yu., Oliinyk, O. (2020). Modified SERVPERF and normalized SERVQUAL models in the estimation of service quality in higher educational institutes. Sociological Studios. No 1 (16), P. 29-39.
 • Ятченко В.Ф., Олійник О.В. Соціальна травма як конфліктогенний чинник в українознавстві й українській історії // Українознавчий альманах. - Випуск 25. К.: «Міленіум», 2019. – С.133-140. https://ukralmanac.univ.kiev.ua/index.php/ua/article/view/354
 • Oliinyk O. V., Lyasota L. I. Problem of measurement of efficiency of propaganda (on the example of using the index of effectiveness of the Russian propaganda in Ukraine) // Грані: науково-теоретичний альманах. – Дніпропетровськ, 2018. – Том 21. – № 4 – С.40-46.
 • Олійник О. Оцінка історичної спадщини радянського минулого України: ставлення двох поколінь // Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies 2 (8) /2017. – С. 73-86.
 • Фостер Л.Ф., Олійник О.В. Соціологічний вимір громадянського суспільства: теоретичні аспекти та емпіричні показники // «Актуальні проблеми філософії та соціології». – 2017. – Вип.. 17. – С. 121-123 
 • Олійник О.В., Фостер Л.Ф. Динаміка громадської активності української студентської молоді (2013-2015рр.) / Оксана Олійник, Лариса Фостер // Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies 1 (5) /2016. - С. 6-14.
 • Олійник О. Особливості політичної культури студентів в умовах політичної кризи (на прикладі дослідження студентів філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) / Оксана Олійник // Молодіжна політика: проблеми та перспективи: зб. наук. праць. – Дрогобич – Жешув, 2016. – Вип. 7.  С. 20-27.
 • Олійник О.В., Сидоров М.В.-С., Мраморнова О.М. Працюючі студенти: характер роботи та його чинники // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук праць. – Вип. 21. – Харків, 2015. - С. 267-273.
 • Олійник О., Сидоров М. Проблема якості вищої освіти в умовах трудової зайнятості студентів / Оксана Олійник, Микола Сидоров // Молодіжна політика: проблеми та перспективи: зб. наук. праць / Ред. С. Щудло, П. Длугош. – Дрогобич – Жешув: "Трек ЛТД", 2015. – Вип. 6. – С. 161-167.
 • Олійник О.В. Інтернет-спільноти як суб’єкт взаємодії «суспільство – влада»: проблеми та перспективи // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна: зб. наук. праць. – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 8. – С. 180-185.
 • Олійник О.В., Федоренко Н.І. Сучасні зміни у статусі молоді на ринку праці України // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Соціологія, політологія, наук. журн. – К.: НАУ, 2014. – № 2. – С. 46-51.
 • Олійник О.В., Федоренко Н.І. Випускники вишів на ринку праці: очікування й вимоги роботодавців // Вісник Національ-ного авіаційного університету. Серія: Соціологія, політологія, наук. журн. – К.: НАУ, 2014. – № 1. – С. 51-57.
 • 23. Олійник О.В., Ятченко В.Ф. Принцип «єдність через розмаїття»: переваги і вади // Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки. – Т.19. – Вип. 2(21). – 2014. – С. 20-26.
 • Ятченко В.Ф., Олійник О.В. Культурний контекст екзистенційного досвіду // Мультиверсум. Філософський альманах: зб. наук. праць. – К., 2014. – Вип. 4-5 (132-133).  – С. 31-39.
 • Олійник О.В. Мережеві об’єднання як суб’єкти громадської комунікації: життя після Майдану // Наукові праці. Серія "Соціологія". –  Науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили.  – 2014. – Вип.. 232. – Т. 244. –  С. 99-102.
 • Олійник О.В. Про «байдужих до Євромайдану»: в чому причини скепсису? // Молодіжна політика: проблеми та перспективи: збірник наукових праць / Ред. С Щудло, П. Длугош. - Дрогобич - Перемишль : Швидкодрук, 2014. - Вип. 5. - 480 с. – C. 131-135.
 • Олійник О.В. Парадокси сучасної української вищої школи // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 7. – 316с. – С. 263-269.
 • Олійник О.В., Пивоварова Н.П., Гайсан Т.В. Українська та шведська вища гуманітарна освіта: студентський погляд на проблеми отримання професійної освіти в університеті. // Соціологія, політологія, історія: зб. наук. праць. – К., Вид-во Нац. авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2010. - №1 – Вип. 1-2. – С. 82-89.
 • Олійник О.В. Оцінка успішності соціалізації: структурно-функціональний та гуманістичний підходи / О.В.Олійник // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В.Лях. – Вип. 87. – К.: Український центр духовної культури, 2009. – С. 49-56.
 • Олійник О.В. Чинники успішності соціалізації студентів Національного авіаційного університету / О.В. Олійник // Наука і молодь : Гуманітарна серія : зб. наук. праць / голов. ред. М.С. Кулик. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2009. – C. 43-46.
 • Олійник О. Економічна активність та зайнятість української молоді в контексті глобалізаційних процесів / Оксана Олійник // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : зб. матер. V Міжнар. наук.-практ. конф., Дрогобич, 18-19 квітня 2008 р. / наук. ред. С.А. Щудло. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 38-43.
 • Олійник О.В. Особливості молодіжного сегменту ринку праці України / О.В. Олійник // Молодь на ринку праці: Щорічна доповідь президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні. – К. : Гопак, 2007. – С. 39-49.

Підручники:

 • Соціологія. Навч. посібн. // Антоненко М.В, Байрак І.Р., Бойко І.І.та ін.– К.: Міленіум, 2014. – 398с. (З грифом МОН України. Лист № 1/11-11341 від 14.12.2010 р.) – Розділ "Застосування математичних методів в емпіричному соціологічному дослідженні".
 • Соціологія. Навч. посібн. // Безверха Г.І., Гончаренко Л.Г., Грищенко Н.І.  та ін.– К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк». – 2009. – 116 с. (З грифом МОН України. Лист № 1.4/18-Г-2427 від 24.11.2008 р.) – Розділ "Математичні методи в емпіричному соціологічному дослідженні".

Навчально-методичні матеріали:

 • Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни «Соціологічні методи дослідження політичних процесів» для студентів філософського факультету спеціальності 052. «Політологія» освітнього рівня «Бакалавр» – 37с. // https://sociology.knu.ua/uk/navchalno-metodychni-kompleksy
 • Хомерікі О. А., Олійник О.В., Пивоварова Н.П. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 7./8.03010101 «Соціологія» денної і заочної форм навчання. – К. : НАУ, 2014. – 45 с.
 • Хомерікі О. А., Олійник О.В., Пивоварова Н.П. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності 6.030101, 7./8.03010101 «Соціологія» денної і заочної форм навчання. – К. : НАУ, 2014. – 35 с.
 • Олійник О.В.,  Курбатов С.В. Математичні методи в соціології. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 6.040200 "Соціологія".  – К.: НАУ, 2011. – 20 с.
 • Олійник О.В. Навчально-методичний комплекс з курсу «Техніка обробки соціологічної інформації» для студентів денної та заочної форм навчання. – К.: МСУ, 2002. – 20 с.
 • Олійник О.В. Навчально-методичний комплекс з курсу «Кількісні методи в соціології» для студентів денної та заочної форм навчання. – К.: МСУ, 2001. – 32 с.