Oliinyk Oxana Valeriivna

Academic degree

Сandidate of sociological sciences

Academic title

Associate professor

Department

Position

Associate professor

Phone

521-33-24, 63-24

Room

503

Email

o_oliinyk@knu.ua, o_oliinyk(а)ukr.net

Scientific interests

якісні та кількісні методи соціологічного дослідження, соціологія молоді, соціологія освіти, інтернет-спільноти, громадська активність, методологія соціологічних досліджень, методи збору соціологічної інформації

Research

соціологія молоді, соціологія освіти, інтернет-спільноти, громадська активність

Education

2015 - Доцент кафедри соціології Національного авіаційного університету

2011 - Захист дисертації на тему "Концептуалізація та емпіричні показники міри соціалізованості молоді". Диплом кандидата соціологічних наук, шифр спеціальності: 22.00.04 – "спеціальні та галузеві соціології"

1994 -1998 - Аспірантура у Київському університеті імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, кафедра методології та методів соціологічних досліджень

1989 - 1994 - Київський університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, відділення соціології, спеціальність: соціологія, кваліфікація: соціолог, викладач соціології

Projects

• Науково-практичний семінар "Якісні методи в соціологічних дослідженнях" у Вищій школі соціології при Інституті соціології НАН України, листопад 2005р.

• Науково-практичний семінар "ОСА NEW LINE" у Вищій школі соціології при Інституті соціології НАН України, жовтень 2005р.

• Науково-практичний семінар "Програмний комплекс SPSS в соціології і маркетингу" у Вищій школі соціології при Інституті соціології НАН України, лютий, 2006р.
• Майстер-клас О.В. Симончук "Глибинне інтерв'ю: теорія і технології в Інституті соціології НАН України, лютий, 2006р.

• Open study course "Questionnarie Design for Social Surveys" at University of Maryland & University of Mannheim & Institute for Employment Research, Germany, серпень, 2014 (онлайн-курс з сертифікатом)

Publications

• Дияконенко О.В. Доцільність використання експлораторного та конфірматорного різновидів моделювання в процесі соціологічного вимірювання // Сб. науч. труд. Днепродзержинского государственного технического университета. Серия: Соц. науки. – Днепродзержинск: ДГТУ, 1995. – Вып 1. – С. 53 – 56.
• Дияконенко О.В. Концепції інтерпретації процедур вимірювання / Дияконенко О.В. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка: Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1996. – Вип. 2. – С. 43-48.
• Дияконенко О.В. Сучасна українська молодь: соціальний портрет і проблеми дослідження / Дияконенко О.В. // Вісник Харківського державного університету: Соціологічні дослідження сучасного суспільства : методологія, теорія, методи. – 1997. – № 393. – С. 159-162.
• Дияконенко О.В. Основні тенденції соціалізації сучасної української молоді / О.В.Дияконенко // Вісник Харківського державного університету: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 1998. – № 416. – С. 129-135.
• Дияконенко О.В. Дослідження соціалізації як методологічна проблема / О.В.Дияконенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка: Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1999. – Вип. 7. – С. 8-11.
• Олійник О.В. Соціалізація молоді: емпіричний вимір її ефективності / Олійник О.В. // Молодь у сучасному світі: морально-естетичні та культурологічні виміри : матеріали наук.-практ. конф. / голов. ред. М.М.Бровко. – К.: МІЛП, 2001. – С. 176-178.
• Олійник О.В. Методологічні проблеми вивчення й оцінки успішності соціалізації молоді // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: проблеми та перспективи: Матеріали V Всеукр. наук.-практ. конфер. – К.: НАУ, 2004. – С. 212 – 213.
• Олійник О. Особливості соціалізації студентської молоді: погляд зсередини / Оксана Олійник // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Дрогобич, 10-11 березня 2006 року). – Дрогобич: ДДПУ, 2006. – С. 46-49.
• Олійник О.В. Особливості молодіжного сегменту ринку праці України / О.В. Олійник // Молодь на ринку праці: Щорічна доповідь президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні. – К. : Гопак, 2007. – С. 39-49.
• Олійник О.В. Проблема успішності соціалізації особистості в інформаційному суспільстві / О.В. Олійник // Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення : матеріали міжнар. наук. конф., 10-12 травня 2007 р. – Част. 1. – Суми, 2007. – С. 144-47.
• Олійник О. Економічна активність та зайнятість української молоді в контексті глобалізаційних процесів / Оксана Олійник // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : зб. матер. V Міжнар. наук.-практ. конф., Дрогобич, 18-19 квітня 2008 р. / наук. ред. С.А. Щудло. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 38-43.
• Олійник О.В. Чинники успішності соціалізації студентів Національного авіаційного університету / О.В. Олійник // Наука і молодь : Гуманітарна серія : зб. наук. праць / голов. ред. М.С. Кулик. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2009. – C. 43-46.
• Олійник О.В. Оцінка успішності соціалізації: структурно-функціональний та гуманістичний підходи / О.В.Олійник // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В.Лях. – Вип. 87. – К.: Український центр духовної культури, 2009. – С. 49-56.
• Олійник О.В., Пивоварова Н.П., Гайсан Т.В. Українська та шведська вища гуманітарна освіта: студентський погляд на проблеми отримання професійної освіти в університеті. // Соціологія, політологія, історія: зб. наук. праць. – К., Вид-во Нац. авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2010. - №1 – Вип. 1-2. – С. 82-89.
• Олійник О.В. Парадокси сучасної української вищої школи // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 7. – 316с. – С. 263-269.
• Олійник О.В. Інтернет-спільноти як об’єкт соціологічного аналізу: можливості та обмеження // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ: тези доповідей, (Харків, 17-19 жовтня 2013 р.) – Х.: ХНУ імені В.Н. Карабіна, 2013 – 568с. С. 320-321.
• Олійник О.В. Про «байдужих до Євромайдану»: в чому причини скепсису? // Молодіжна політика: проблеми та перспективи: збірник наукових праць / Ред. С Щудло, П. Длугош. - Дрогобич - Перемишль : Швидкодрук, 2014. - Вип. 5. - 480 с. – C. 131-135.
• Олійник О.В. Громадська пасивність як предмет соціологічного аналізу // Актуальні проблеми сучасного суспільства в фокусі соціології: Матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції ., 19 березня 2014 р. : тези доп. – Київ, 2014. – 104с. – С. 54-56.
• Ятченко В.Ф., Олійник О.В. Культурний контекст екзистенційного досвіду // Мультиверсум. Філософський альманах: зб. наук. праць. – К., 2014. – Вип. 4-5 (132-133). – С. 31-39.
• 21. Олійник О.В. Мережеві об’єднання як суб’єкти громадської комунікації: життя після Майдану // Наукові праці. Серія "Соціологія". – Науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2014. – Вип.. 232. – Т. 244. – С. 99-102.
• 22. Олійник О.В., Федоренко Н.І. Випускники вишів на ринку праці: очікування й вимоги роботодавців // Вісник Національ-ного авіаційного університету. Серія: Соціологія, політологія, наук. журн. – К.: НАУ, 2014. – № 1. – С. 51-57.
• 23. Олійник О.В., Ятченко В.Ф. Принцип «єдність через розмаїття»: переваги і вади // Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки. – Т.19. – Вип. 2(21). – 2014. – С. 20-26.
• Олійник О.В., Федоренко Н.І. Сучасні зміни у статусі молоді на ринку праці України // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Соціологія, політологія, наук. журн. – К.: НАУ, 2014. – № 2. – С. 46-51.
• 25. Олійник О.В. Інтернет-спільноти як суб’єкт взаємодії «суспільство – влада»: проблеми та перспективи // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна: зб. наук. праць. – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 8. – С. 180-185.
• Олійник О., Сидоров М. Проблема якості вищої освіти в умовах трудової зайнятості студентів / Оксана Олійник, Микола Сидоров // Молодіжна політика: проблеми та перспективи: зб. наук. праць / Ред. С. Щудло, П. Длугош. – Дрогобич – Жешув: "Трек ЛТД", 2015. – Вип. 6. – С. 161-167.

Навчальні посібники:
• Соціологія. Навч. посібн. // Безверха Г.І., Гончаренко Л.Г., Грищенко Н.І. та ін.– К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк». – 2009. – 116 с. (З грифом МОН України. Лист № 1.4/18-Г-2427 від 24.11.2008 р.)
• Соціологія. Навч. посібн. // Антоненко М.В, Байрак І.Р., Бойко І.І.та ін.– К.: Міленіум, 2014. – 398с. (З грифом МОН України. Лист № 1/11-11341 від 14.12.2010 р.)