Sudakov Volodymyr Ivanovych

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Doctor of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:3]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Full professor [en:field:field_academict:#allowed_values:3]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Head of the department [en:field:field_position:#allowed_values:1]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

(044) 431-04-66, 22-60

Room [en:field:field_room:person:label]

511a

Email [en:field:field_email:person:label]

vlsudakov@knu.ua

CV [en:field:field_cv:person:label]

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

теорія та історія соціологія, глобальні та регіональні трансформаційні тенденції, соціальні технології, соціологія управління

Research [en:field:field_research:person:label]

теорія і методологія соціологічного пізнання, теорія соціальних явищ та процесів, теорія соціальних технологій

Education [en:field:field_education:person:label]

1996 - докторська дисертація за темою: "Детермінація соціологічного пізнання (світоглядний та теоретико-методол. аспекти)"

1982 - кандидатська дисертація за темою: "Методологічні проблеми загально соціологічного рівня марксистської соціології"

1978 - Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, філософський факультет

Projects [en:field:field_projects:person:label]

2001- ... - Науково- дослід. проект “Технології розвитку місцевого самоврядування” (Росія) - керівник регіональної групи 1997-2000 - Американко-українська міжурядова Програма "Сприяння сталому розвитку в Україні" - член керівного комітету

Publications [en:field:field_publications:person:label]

Монографії: Социологическое познание: современные тенденции и стимулы развития: Монография. – Изд-во ДГУ, 1995.- 232с.; Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи: [Кол. моногр. ] /Г.В.Щокін М.В.Попович , В.І.Судаков та ін.; За заг. ред. Г.В. Щокіна, М.Ф.Головатого. - К.: МАУП, 2000. - 384с.; Промышленное предприятие и его люди: проблемы социально-экономического поведения [Кол. моногр. ] /Под общ. ред. В.М.Вороны, Е.И.Суименко. - К.:Институт социологии НАН Украины, 2001.- 352с.; Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти.- [Моногр. ]. - За ред. В.М. Бебика .- К., МАУП,2004 - 200с.; Енциклопедичні видання: Соціологія короткий енциклопедичний словник: Під заг. ред. В.І.Воловича.- К.: Центр духовн.культури, 1998.- 736с.(у співавтор.); Видатні постаті України: Біогр дов. / Щокін Г.В., Головатий М.Ф., Судаков В.І. та ін. - К.:МАУП, Книжкова палата України, 2004, - 872 с.; Теория социального управления: социально-технологический подход. Энциклопедический словарь / Под ред. Иванова В.Н., Патрушева В.И. - М.: Муниципальный мир, 2004.- 672с. (у співавтор.).

Other [en:field:field_other:person:label]

Дійсний член Академії соціальних технологій та місцевого самоврядування (Росія)

Дійсний член Міжнародної Кадрової Академії

Член-кореспондент Української Академії політичних наук

1997-1998 - провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України

Awards [en:field:field_awards:person:label]

2009 - відзнака НАН України «За професійні здобутки»