Vilkova Olena Yuriivna

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Сandidate of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:2]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Associate professor [en:field:field_academict:#allowed_values:2]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Associate professor [en:field:field_position:#allowed_values:6]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

(044) 431-04-68, 64-68

Room [en:field:field_room:person:label]

508

Email [en:field:field_email:person:label]

e_vilkova@knu.ua

CV [en:field:field_cv:person:label]

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

Гендерні дослідження, гендерна політика

Research [en:field:field_research:person:label]

Гендерна політика

Education [en:field:field_education:person:label]

2001 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, Соціолог, диплом з відзнакою

Publications [en:field:field_publications:person:label]

1. Гендерна реальність сучасного суспільства . Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка Соціологія. Психологія. Педагогіка. К.: Видавничий центр Київський університет, 2002. Випуск 13. С. 5-8.
2. Соціологія гендеру: еволюція та категоріальний апарат . Нова Парадигма Альманах наукових праць. Філософія. Соціологія.Політологія. Запоріжжя: “Нова парадигма”, 2002. Випуск 28. С. 164-170.
3. Процес формування та наслідки відтворення гендерних стереотипів . Нова Парадигма Альманах наукових праць. Філософія. Соціологія. Політологія. Запоріжжя: “Нова парадигма”, 2003. Випуск 33. С. 185-190.
4. Соціальний простір сучасного суспільства в контексті гендерного підходу . Нова Парадигма. Альманах наукових праць. Філософія. Соціологія. Політологія. Київ-Запоріжжя, 2004.:Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова. Випуск 35. С.210-220.
5. Конструктивні та деструктивні вияви гендерних стереотипів . Український соціум 2004. - № 3 (5). К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді. С.112 -120.
6. Гендерні виміри кар’єрного зростання. . Збірник матеріалів круглого столу «Актуальні проблеми соціально-гуманітарної підготовки персоналу державної служби зайнятості України». 14 грудня 2005 р. – К.: ІПК ДСЗУ, 2006. С. 74-80.
7. Гендерні стереотипи у сфері професійної зайнятості . Ринок праці та зайнятість населення. Бюлетень Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. 2007. - № 3. – К.: ІПК ДСЗУ, 2007. С. 43-48. у співав. з Василенко Я.В.
8. Особливості гендерного підходу в соціолого-філософському дискурсі . Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць, 2008. -№ 38 – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2008. – С. 71-76.
9. Напрями діяльності державної служби зайнятості України в утвердженні гендерної демократії в суспільстві. . Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції «Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення» 26 вересня 2008 р. – К.: ІПК ДСЗУ, 2008. С. 123-133.
10. Гендерна картина сучасного українського сус-пільства (за висновками міжнародних організацій) . Нова Парадигма Альманах наукових праць. Філософія. Соціологія. Політологія. - Запоріжжя: «Нова парадигма» - № 81 – К.: Вид-во імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 191-201.
11. Сучасні моделі гендерної політики: сутність та особливості впровадження . Політичний менеджмент. 2008. - № 6 (33) – К.: Український центр політичного менеджменту, 2008. – С. 160- 167.
12. Генеза проблеми статі в протосоціології . Український соціум № 1(28) - К.: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2009. – С. 7-18.
13. Міжнародний досвід впровадження гендерної політики . Ринок праці та зайнятість населення. 2010. - № 2(23) - К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – С. 38 – 41.
14. Перші громадські течії за права жінок в країнах західної Європи та Америки. . Соціальна психологія –Спецвипуск – К.: Український центр політичного менеджменту, 2010. – С. 140 – 146.
15. Гендерна політика в європейському контексті . Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку» К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 274 с.
16. Становлення правових засад гендерної політики у світовій практиці . Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку» К.: ІПК ДСЗУ, 2011. – С. 132– 141.
17. Сучасні тенденції розвитку ринку праці України: гендерний аспект . Ринок праці та зайнятість населення. 2013. – № 1- К.: ІПК ДСЗУ, 2013. – С. 30 – 33.
18. Гендерні особливості сучасних тенденцій розвитку ринку праці України . Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку» К.: ІПК ДСЗУ, 2013. – С. 173 – 176.
19. Гендерне квотування – один із механізмів реалізації гендерно чутливої державної політики зайнятості . Ринок праці та зайнятість населення. 2014. – № 2- К.: ІПК ДСЗУ, 2014. – С. 25 – 30.
20. Основи науково-дослідної роботи студентів . Опорний конспект лекцій. – К.: ІПК ДСЗУ, 2008. – 74 с.
21. Гендерні дослідження . Навчальний посібник. – К.: ІПК ДСЗУ, 2008. – 43 с.