Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Социология. 1-2/2010

Представлено результати теоретических и эмпирических исследований, методологических разработок по социологии. Для ученых, преподавателей, аспирантов, студентов, работников сферы государственного и социального управления.

Содержание

РЕДАКЦІЙНА СТАТТЯ
Куценко О.Д, Горбачик А.П.
Журнал як форум для сучасної соціологічної науки та соціологічної освіти
4
До 25-річного ювілею професійної соціологічної освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 5
Мазурок А.І.
Інтерв'ю з професором Воловичем В.І.
6
 
ЄВРОПЕЙСЬКІ ВІЗІЇ ТА РОЗРІЗНЕННЯ: ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УДОСКОНАЛЕННІ ВИКЛАДАННЯ СОЦІОЛОГІЇ: МАТЕРІАЛИ ПРОЕКТУ ReSET
Куценко О.Д.
К исследованию закономерностей постсоциалистических трансформаций в восточной Европе
10
Генов Н.Б.
Суперечливі тренди у Східній Європі. Нові соціальні констеляції та нові концептуальні карти
17
Головаха Е.И.
Сравнительные социологические исследования в познании современных социальных феноменов
26
Бабенко С.С.
Соціальні нерівності у міжнародному вимірі соціології: дебати та результати
30
 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Волович В.І.
Оценочные критерии качества социологической информации
34
 
СТРУКТУРНО-СТРАТИФІКАЦІЙНІ ВИМІРИ СУСПІЛЬСТВА
Хутка С. В.
Залежність соціальної адаптованості особистості від її стратифікаційної позиції за умов радикальних суспільних перетворень: діахронічний аналіз
40
Спориш Ю.О.
Особливості дозвіллєвих практик середніх класів великого міста в Україні
46
Непийвода Т.В.
Соціальна дистанція між віковими групами в українському суспільстві
53
Решетняк О. М.
Виробництво та відтворення релігійних структур на пострадянському просторі: приклад православних розколів в Україні, Болгарії та Молдові
57
Кулешов К.М.
Соціальне структурування у повсякденних взаємодіях: практики класифікації (есе)
63
 
СОЦІОКОМУНІКАТИВНІ ТА КУЛЬТУРНІ ВИМІРИ СУСПІЛЬСТВА
Головин Н.А., Сибирев В.А.
Трансляция стилежизненного содержания социальной коммуникации: материалы к верификации теории коммуникации Лумана
65
Набруско І. Ю.
Cпоживання і реклама у сучасному світі: проблеми інституціоналізації
72
Ненько О.Є.
Гумористичний дискурс як смислове поле конструювання політичної ідентичності
76
Обухова Н.О.
Структура символічного простору в образі великого міста (на прикладі м. Донецьк)
84
 
СПЕЦІАЛЬНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ
Туленков М.В.
Соціологія управління як галузь наукового знання: концептуальний аналіз
87
Камінська Л.Ф.
Теоретичні підходи до дослідження суспільних рухів
91
Рощин Д.Г.
Категорія "смисл життя особистості" в системі суміжних понять гуманітарних наук
94
Кожекіна Л.Ю.
Особливості трактування поняття "соціалізація" у соціально-гуманітарних науках
98
Гринчук А.В.
Социология безопасности: состояние и перспективы развития
101
 
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Пам'яті видатного соціолога присвячується
Шелухін В.А.
Суспільство у просторі трансформацій, культура у просторі суперечностей: відкриті питання Деніела Бела
103
Наукові конференції та семінари
Бабенко С.С., Ненько О.Є., Пенькова Н. Ю.
Викладання, засноване на дослідженні: європейсткй вимір удосконалення університетської освіти з соціології
105
Грищенко М.В, Мазурок А.І.
Соціологія та сучасні соціальні трансформації: за результатами ІІІ Міжнародної конференції студентів та молодих науковців
109
Нові публікації: огляди, рецензії, анотації
Кузьменко Т.М.
Соціологія: навчальний посібник
110
Малес Л.В.
Соціологія міста: навчальний посібник / За заг. ред. О.К.Міхеєвої
110
Вимоги до статей, які подаються до публікації в журналі 111

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР О.Д. Куценко, д-р соціол. наук, проф. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ А.П. Горбачик, канд. фіз.-мат. наук, доц. (заст. відпов. ред.); С.С. Ба-бенко, канд. соціол. наук, доц.; В.І. Волович, д-р філос. наук, проф.; О.В. Жулькевська, канд. соціол. наук, доц.; О.Г. Злобіна, д-р соціол наук, старш. наук. співроб.; Т.М. Кузьменко, канд. соціол. наук, доц.; Л.В. Малес, канд. соціол. наук, доц.; І.Ю. Набруско, канд. філос. на-ук, доц.; А.О. Ручка, д-р філос. наук, проф.; М.О. Соболевська, канд. соціол. наук, доц.; В.І. Судаков, д-р соціол. наук, проф.; В.І. Тарасенко, д-р соціол. наук, проф.; Н.М. Цимбалюк,д-р соціол. наук, проф.; Т.В. Цимбал, канд. соціол. наук.; В.В. Чепак, канд. соціол. наук, доц.; К.О. Чернова, д-р соціол. наук, старш. наук. співроб.; І.А. Чудовська-Кандиба, канд. соціол. наук, доц.; Ю.І. Яковенко, д-р соціол. наук, проф.; А.В. Гринчук (секретар редакції). Адреса редколегії 03161, Київ, вул. Володимирська, 60;  +38 044 2393106;  +38 044 2393267 Факс: +380442393685; +380442393135 E-mail: journal_soc_knu@ukr.net Затверджено Вченою радою факультету соціології 17 листопада 2010 року (протокол № 4) Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про Державну реєстрацію Серія КВ № 16688-5260 Р від 07.05.10 Засновник та видавець Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК № 1103 від 31.10.02 Адреса видавця 01601, Київ-601, б-р Т.Шевченка, 14, кімн. 43 (38044) 239 3172, 239 3222; факс 239 3128