Academic Writing

Освітня програма

MPASR

Рік навчального плану

2021

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали[uk:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ОК08

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Прикладна соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

«Academic writing (Підготовка наукових текстів)» належить до переліку обов’язкових дисциплін для студентів першого року навчання магістратури факультету соціології і є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем «магістр». Зміст дисципліни та методи її викладання спрямовано на формування навичок і вмінь розв’язувати комунікативні завдання будь якого ступеня складності, що дозволить поєднати знання з фаху та навички й уміння у сфері академічних і професійних інтересів. У запропонованих змістових частинах навчальної дисципліни навчальний матеріал практичних занять адаптовано до студентської аудиторії освітньої програми «прикладна соціологія» спеціальності «соціологія», погоджено з навчальною частиною факультету соціології.

Language of instruction

English