Academic Writing (Написання наукових текстів)

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2021

Семестр

1

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

CC08

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2021

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

«Academic writing (Написання наукових текстів)» належить до переліку обов‘язкових дисциплін для студентів першого року навчання магістратури факультету соціології і є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Зміст дисципліни та методи її викладання спрямовано на формування навичок і вмінь розв’язувати комунікативні завдання будь-якого ступеня складності, що дозволить поєднати знання з фаху та навички й уміння у сфері академічних і професійних інтересів. У запропонованих змістових частинах навчальної дисципліни навчальний матеріал практичних занять адаптовано до студентської аудиторії освітньої програми «гендерні студії» спеціальності «соціологія».

Language of instruction

English