Актуальні дослідження сучасних міських процесів

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВД4.03

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна спрямована на формування професійних навичок соціологічного аналізу щодо поглибленого розуміння тенденцій розгортання та спрямованості актуальних вимірів міських процесів, зокрема таких як соціо-просторових, мобільних, культурних та управлінських. Знання та професійні вміння після завершення вивчення даної дисципліни сприятимуть аналітичному осмисленню та вмінню формувати прогнози щодо функціонування як міських систем загалом, так і окремих елементів соціального простору міст. На основі знань положень сучасних соціологічних теорій, в межах яких досліджено характеристики міст, а також емпіричних результатів, що ілюструють окреслені теорії та слугують базисом для побудови прогнозів формується спектр навичок та комунікативних компетенцій, необхідний для ефективної комунікації та презентації аналітичних висновків зацікавленим у даній інформації суб'єктам.

Language of instruction

Ukrainian