Бізнес планування

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Management and Marketing"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ3.4

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Бізнес планування» входить до циклу професійної підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», спеціальності «соціологія», вибіркового. блоку дисциплін «Соціологія менеджменту та маркетинг)'» і передбачає вивчення науково-практичних засад, понятійно-категоріального апарату, генезису, основних принципів, методів і функцій бізнес-планування підприємницької діяльності, а також сучасних інноваційних стратегій, форм і технологій планування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності та господарювання в умовах ринкових відносин. У перебігу вивчення дисципліни передбачається набуття студентами умінь роботи з науковою літературою, критичного осмислення першоджерел, оцінювання теоретичних і практичних можливостей бізнес-планування як функції сучасного бізнес-менеджменту, а також володіння сучасними технологіями планувальної діяльності суб’єктів господарювання в умовах соціально-економічних змін і суспільних трансформацій. Отримані, знання, вміння і навички сприятимуть підвищенню фахового рівня та професійної компетентності майбутніх соціологів у перебігу соціологічного аналізу впливу бізнес-планування на розвиток підприємництва в сучасному українському суспільстві. Програма дисципліни складається з двох взаємопов’язаних змістовних частин: частина 1 «Вступ до теорії та практики бізнес-планування»; частина 2 «Технології бізнес-планування підприємницької діяльності».

Language of instruction

Ukrainian