Дизайн прикладного дослідження

Освітня програма

MPASR

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали[uk:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ОК03

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Прикладна соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

8.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна спрямована на розвиток методологічної культури соціологів як дослідників та аналітиків. Розв’язання складних задач соціологічного дослідження з його прикладною орієнтацією передбачає загальне розуміння особливостей дослідницького процесу, предмету досліджень в галузі соціології, типів досліджень та відповідної специфіки дослідницьких методологій та методів. На основі ознайомлення з найкращими науковими узагальненнями щодо логіки і методології наукового дослідження, а також технологій розбудови дослідницького дизайну, відпрацьовуються засобами практичної роботи студентів знання про призначення та риси гарного дизайну, його основні типи та концептуальні рамки. Особлива увага приділяється визначенню особливостей та різновидів кількісного та якісного дизайнів прикладного дослідження. Оволодіння дисципліною передбачає виконання студентами індивідуальних та групових дослідницьких завдань проєктно-технологічного характеру, які презентуються, обговорюються та перехресно рецензуються в класі.

Language of instruction

Ukrainian