Іноземна мова

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Семестр

1
2
7

Додаткові матеріали

code

ОК11

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

15.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

«Іноземна мова» належить до переліку обов’язкових дисциплін для студентів першого року навчання факультету соціології і є складовою освїгньо-нрофесійної програми підготовки фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем «бакалавр». Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток студентів і спрямована на формування комунікативних мовленнєвих компетенцій. Зміст дисципліни та методи її викладання спрямовано на формування навичок і вмінь розв’язувати комунікативні завдання будь якого ступеня складності, що дозволить поєднатизнання з фаху та навички й уміння у сфері академічних і професійних інтересів. У запропонованих змістових частинах навчальної дисципліни навчальний матеріал практичних занять адаптовано до студентської аудиторії освітньої програми «соціологія» та погоджено з навчальною частиною факультету соціології.

Language of instruction

Ukrainian