Кількісний аналіз соціальних даних

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2021

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

2 [uk:field:field_semester:#allowed_values:2]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Робоча навчальна програма англійською [uk:field:field_programengl:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]

code [uk:field:field_corse_code:course:label]

CC06

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

магістр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:магістр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2021

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

8.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

обов'язкова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:compulsory]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Іспит [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

Вивчення дисципліни охоплює основні традиційні методи аналізу кількісних емпіричних даних, що використовуються у повсякденній практиці соціологами - табулювання (побудова та аналіз таблиць одновимірних та багатовимірних розподілів ознак), обчислення середніх та мір варіації, перевірка статистичних гіпотез (значущість різниць відсотків, середніх тощо), кореляційний, регресійний, кластерний, факторний методи аналізу. Розглядаються також питання вимірювання в соціології, типи шкал та відповідність між типами шкал змінних та математичними методами аналізу. Лекції супроводжується практичними заняттями із застосуванням комп’ютерних пакетів програм. Закінчується вивчення дисципліни написанням студентами самостійної роботи, що містить комп’ютерний аналіз даних реального соціологічного дослідження.

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

English