Кількісний аналіз соціальних даних

Освітня програма

Sociology

Рік навчального плану

2021

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

2

Робоча навчальна програма (українською)

Робоча навчальна програма англійською

Додаткові матеріали

code

CC06

degree_level

магістр

Program of Study

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

8.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Вивчення дисципліни охоплює основні традиційні методи аналізу кількісних емпіричних даних, що використовуються у повсякденній практиці соціологами - табулювання (побудова та аналіз таблиць одновимірних та багатовимірних розподілів ознак), обчислення середніх та мір варіації, перевірка статистичних гіпотез (значущість різниць відсотків, середніх тощо), кореляційний, регресійний, кластерний, факторний методи аналізу. Розглядаються також питання вимірювання в соціології, типи шкал та відповідність між типами шкал змінних та математичними методами аналізу. Лекції супроводжується практичними заняттями із застосуванням комп’ютерних пакетів програм. Закінчується вивчення дисципліни написанням студентами самостійної роботи, що містить комп’ютерний аналіз даних реального соціологічного дослідження.

Language of instruction

English