Кількісний аналіз соціальних даних

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

CC06

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

8.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Вивчення дисципліни охоплює основні традиційні методи аналізу кількісних емпіричних даних, що використовуються у повсякденній практиці соціологами - табулювання (побудова та аналіз таблиць одновимірних та багатовимірних розподілів ознак), обчислення середніх та мір варіації, перевірка статистичних гіпотез (значущість різниць відсотків, середніх тощо), кореляційний, регресійний, кластерний, факторний методи аналізу. Розглядаються також питання вимірювання в соціології, типи шкал та відповідність між типами шкал змінних та математичними методами аналізу. Лекції супроводжується практичними заняттями із застосуванням комп’ютерних пакетів програм. Закінчується вивчення дисципліни написанням студентами самостійної роботи, що містить комп’ютерний аналіз даних реального соціологічного дослідження.

Language of instruction

English