Корпоративна соціальна відповідальність

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК1.5

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

В сучасних умовах актуалізується необхідність формування нової парадигми суспільного розвитку. Дисципліна «Корпоративна соціальна відповідальність» призначена для формування у студентів уявлення та розуміння теорії, методології та практики корпоративної соціальної відповідальності. В межах дисципліни розкрито механізми формування корпоративної соціальної відповідальності на рівні відносин між роботодавцями та працівниками, контрагентами, корпораціями та владними структурами. Особливу увагу приділено фінансовій та нефінансовій звітності, що виступає інструментом розвитку корпоративної соціальної відповідальності. А методичні підходи щодо оцінювання ефективності корпоративної соціальної відповідальності дозволять майбутнім фахівцям набути необхідні навички для роботи в цій царині.

Language of instruction

Ukrainian