Маркетингові комунікації

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Management and Marketing"

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ3.7

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна відноситься до вибіркового блоку "Соціологія менеджменту та маркетингу” і носить професійно орієнтований характер, сприяючи формуванню в свідомості майбутніх соціологів уявлень щодо сфери застосування маркетингових технологій в професійній діяльності. Передбачається набуття вмінь працювати з сучасною науковою літературою, критично опрацьовувати першоджерела; розвиток навичок розробки, аналізу, порівняння та оцінки різноманітних підходів до складання маркетингових стратегій та оцінки їх ефективності при вирішенні конкретних завдань. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати сутність маркетингових комунікацій, їх основні види та складові; як науково обґрунтовані підходи в маркетингових комунікаціях сприяють активізації та підвищенню ефективності комунікативних повідомлень і бізнесу на засадах оптимальної гармонізації інтересів ринкових суб’єктів; які види маркетингових комунікацій доцільно застосовувати в залежності від виду продукції, стадії його життєвого циклу, виду ринку, особливості споживачів. Також студент повинен буде вміти визначати потребу в маркетингових комунікаціях для ринкових суб’єктів; розробляти ідеї створення маркетингових комунікативних повідомлень залежно від завдань, комунікативного обміну, соціально-психологічних характеристик цільової аудиторії; використовувати сучасні комунікативні технології у створенні маркетингових комунікативних кампаній та організовувані їх практичне впровадження; розробляти плани здійснення маркетингових комунікативних кампаній; вивчати ефективність маркетингових комунікативних кампаній на ринку.

Language of instruction

Ukrainian