Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Освітня програма

MPASR

Рік навчального плану

2022

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали[uk:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ОК01

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Прикладна соціологія

Course developed in

2022

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна спрямована на формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес у соціальних науках, усвідомлення цілей соціального міждисциплінарного наукового дослідження, набуття навичок, необхідних для реалізації власного дослідницького потенціалу; відпрацюванню загальних компетентностей у процесі професійного навчання, формуванню наукової та методологічної культури. Розкривається роль інтелектуальної власності як складової інтелектуального капіталу, формується повага до авторського права та вміння захищати авторське право при здійсненні власної наукової діяльності.

Language of instruction

Ukrainian