Методи аналізу нечислових даних в соціології

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК08

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Якісний аналіз нечислових даних та кількісний аналіз за допомогою статистичних методів є двома чільним евристичними стратегіями при проведенні емпіричного соціологічного дослідження. Курс спрямований на формування у студентів знань та вмінь з обробки, аналізу та інтерпретації нечислових (текстових та візуальних) даних при проведенні досліджень з якісним або змішаним типом дизайну. Опанування дисципліни дозволить студентам самостійно використовувати методи тематичного контент-аналізу, «обґрунтованої теорії», дискурс-аналізу, феноменологічного, наративного та семіотичного аналізу, розуміти основи якісного компаративного аналізу та інтелектуального аналізу тексту і отримати практичні навички роботи з нечисловими даними.

Language of instruction

Ukrainian