Методи аналізу соціологічних даних

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

3
4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК12

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2018

ECTS credits

10.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Вивчення дисципліни охоплює основні традиційні методи аналізу кількісних емпіричних даних, що використовуються у повсякденній практиці соціологами - табулювання (побудова та аналіз таблиць одновимірних та багатовимірних розподілів ознак), обчислення середніх та мір варіації, перевірка статистичних гіпотез (значущість різниць відсотків, середніх тощо), кореляційний, регресійний, кластерний, факторний методи аналізу. Розглядаються також питання вимірювання в соціології, типи шкал та відповідність між типами шкал змінних та математичними методами аналізу. Лекції супроводжується практичними заняттями із застосуванням пакетів програм статистичного аналізу даних ОСА та SPSS. Закінчується вивчення дисципліни написанням студентами самостійної роботи, що містить комп'ютерний аналіз даних реального соціологічного дослідження.

Language of instruction

Ukrainian