Методи дослідження міських спільнот

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Urbanization and Globalization"

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ09.07

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна мас методологічне спрямування та передбачає розгляд різноманітного кола проблем, пов’язаних із вивченням просторових процесів. Курс спрямований на оволодіння студентами знань і практичних вмінь, необхідних для реалізації соціологічного підходу до аналізу процесів урбанізації та глобалізації в просторовому вимірі. Значну увагу приділено методам добування, очистки, аналізу та візуалізації просторових даних у програмному середовищі R. Дисципліна викладається як частина вибіркового блоку «Соціологія урбанізації та глобалізації» і передбачає обов’язкове опанування студентами дисципліни «Соціологія глобалізації».

Language of instruction

Ukrainian