Методи дослідження міських спільнот

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК1.4

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна має методологічне спрямування та передбачає розгляд різноманітного кола проблем, пов'язаних із вивченням просторових процесів. Курс спрямований на оволодіння студентами знань і практичних вмінь, необхідних для реалізації соціологічного підходу до аналізу процесів урбанізації та глобалізації в просторовому вимірі. Значну увагу приділено методам добування, очистки, аналізу та візуалізації просторових даних у програмному середовищі R. Дисципліна викладається як частина вибіркового блоку «Управління соціально-економічним розвитком».

Language of instruction

Ukrainian