Методи побудови та вимірювання соціальних показників

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Applied sociological research"

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ1.8

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Методи побудови та вимірювання соціальних показників» є дисципліною вільного, вибору студентів у фаховій підготовці здобувачів вищої освіти за освітньою програмою “Соціологія” (Вибір з блоку «Прикладні соціологічні дослідження»). Вона зорієнтована на вдосконалення певних фахових умінь та навичок у студентів-соціологів як майбутніх дослідників і/або аналітиків. В рамках дисципліни основна увага приділяється методологічним та методичним особливостям побудови соціальних показників як інструменту вивчення соціальної реальності, зокрема шляхом конструювання і обґрунтування методик їх вимірювання, а також застосування уже наявних, методик у професійній діяльності.

Language of instruction

Ukrainian