Міське планування

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК13.2

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дана навчальна дисципліна присвячена вивченню планувальної діяльності на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях застосовуючи теоретичні знання та практичні навички для забезпечення містобудівної діяльності. Дисципліна спрямована на формування у студентів спеціальних професійних, соціальних та особистісних компетенцій, накопичення знань щодо можливості критичного мислення, аналізу і синтезу, здатності шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, здатності визначати, формулювати і вирішувати проблеми у сфері міського планування, формування та функціонування містобудівної системи. Окремими складовими дисципліни є вивчення сутності містобудування як інструменту розвитку міського комплексу, об'єктів і систем міського планування, основних понять та принципів містобудівної діяльності, чинників, що визначають розвиток та функціонування міських поселень й формування їх планувальної структури, видів, структури та складу містобудівної документації та її ролі в узгодженні приватних, громадських, державних та суспільних інтересів на різних територіальних рівнях.

Language of instruction

Ukrainian