Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ3.01

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Спецкурс спрямований на ознайомлення студентів магістратури соціологічного факультету із провідними напрямками, що сформувалися в соціології наприкінці ХХ століття – неофункціоналізмом та постструктуралізмом. Кумулятивний характер соціологічного знання обумовлює як різносторонню критику в сучасних соціологічних теоріях попередніх теоретичних здобутків, так і спроби здійснити новий синтез старих суперечностей, дати власний прогноз розвитку соціологічного знання у майбутньому.

Language of instruction

Ukrainian