Новітні методи аналізу даних в соціології

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

1
2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК06

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

8.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Вивчення дисципліни спрямовано на отримання студентами знань, навичок та компетентностей необхідних для (1) вибору статистичної моделі та методу аналізу, адекватного задачі дослідження та особливостям зібраних для вирішення задачі емпіричних даних, а також для (2) обґрунтованої інтерпретації результатів застосування таких методів для вирішення конкретних дослідницьких задач та формулювання відповідних висновків емпіричного соціологічного дослідження. При вивченні дисципліни значна увага приділяється практичному застосуванню в аналізі даних емпіричних соціологічних досліджень сучасних комп’ютерних програмних засобів (зокрема, LISREL та SPSS).

Language of instruction

Ukrainian