Оціночні дослідження в соціології

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК6.1

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2021

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Оціночні дослідження в соціології» входить до циклу вибіркових навчальних дисциплін освітнього ступеня «магістр», спеціальності «Соціологія», освітньої програми «Гендерні студії». Вона передбачає вивчення теоретико-методологічних та практичних засад проведення оціночних досліджень, понятійно-категоріального апарату, принципів оціночної діяльності у різних сферах життєдіяльності суспільства. У межах вивчення даної дисципліни передбачається закріплення студентами вмінь і навичок опрацювання сучасної наукової літератури, критичного осмислення місця і ролі оціночних досліджень в системі соціального управління. Отримані знання і навички сприятимуть підвищенню фахового рівня та професійної компетентності майбутніх магістрів соціології та їх здатності проведення оціночних досліджень, у тому числі тендерної експертизи та аудиту соціальних програм та проектів.

Language of instruction

Ukrainian