Оціночні дослідження в соціології

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК09

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Оціночні дослідження в соціології» входить до циклу обов’язкових навчальних дисциплін. Вона передбачає вивчення теоретико-методологічних та практичних засад проведення оціночних досліджень, понятійно-категоріального апарату, принципів оціночної діяльності у різних сферах життєдіяльності суспільства. У межах вивчення даної дисципліни передбачається закріплення студентами вмінь і навичок опрацювання сучасної наукової літератури, критичного осмислення місця і ролі оціночних досліджень в системі соціального управління. Отримані знання і навички сприятимуть підвищенню фахового рівня та професійної компетентності майбутніх магістрів соціології та їх здатності проведення оціночних досліджень, у тому числі тендерної експертизи та аудиту соціальних програм та проектів.

Language of instruction

Ukrainian