Оцінювання соціальних проектів та програм

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2023

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК30

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2023

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Знайомство із сутністю моніторингу та оцінювання соціальних програм та проєктів розширює можливості практичного застосування соціологічного знання в суміжній професійній сфері - евалюації. Тематичне наповнення дисципліни включає теоретичні та методологічні основи розробки та оцінювання соціальних програм та проєктів, зокрема, з’ясування способів і засобів соціологічного аналізу впливу соціальних проєктів на різні сфери суспільного життя. Творчі завдання, індивідуальна та групова робота формує навички навчання в парадигмі студентоцентрованої освіти.

Language of instruction

Ukrainian

Спеціальність

Cоціологія