Оцінювання соціальних програм та проектів

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВС13.08

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Знайомство із сутністю моніторингу та оцінювання соціальних програм та проектів розширює можливості практичного застосування соціологічного знання в суміжній професійній сфері - евалюації. Тематичне наповнення дисципліни включає теоретичні та методологічні основи розробки та оцінювання соціальних програм та проектів, зокрема, з’ясування способів і засобів соціологічного аналізу впливу соціальних проектів на різні сфери суспільного життя. Творчі завдання, індивідуальна та групова робота формує навички навчання в парадигмі студентоцентрованої освіти.

Language of instruction

Ukrainian