Організація роботи соціологічної служби

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВС10.08

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна належить до дисциплін вибору з переліку (Перелік № 1) в межах освітньої програми «Соціологія» на здобуття освітнього ступеня: бакалавр за спеціальністю 054 «Соціологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Сучасне суспільство характеризується високою залученістю випускників-соціологів не лише до академічних, інституцій, але й здебільшого до бізнесових структур, якими сьогодні є соціологічні організації. Тож розуміння структури таких організацій, специфіки роботи їхніх окремих ланок та процесу соціологічного дослідження у реальних умовах є надзвичайно вагомим для сучасного фахівця-соціолога. Дисципліна спрямована на поглиблене вивчення організаційної структури соціологічної організації, процесу соціологічного дослідження в межах її структурних елементів.

Language of instruction

Ukrainian