Основи соціального аудиту

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BST: "Social Technologies of the Economic Sphere: Management and Marketing"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ2.04

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Знайомство із сутністю соціального аудиту як формою і засобом суспільного контролю є важливим змістовним елементом освітньої програми "соціальні технології". Тематичне наповнення дисципліни включає теоретичні та методологічні основи соціального аудиту, його проблемні питання через призму соціологічних знань; основні зарубіжні моделі та досвід соціального аудиту; наукові уявлення про головні тенденції розвитку соціального аудиту, його місце і роль в сучасному суспільстві, що трансформується. Творчі завдання, індивідуальна та групова робота формує навички навчання в парадигмі студентоцентрованої освіти.

Language of instruction

Ukrainian