Основи соціального менеджменту

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Management and Marketing"

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ3.1

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Основи соціального менеджменту» входить до циклу професійної підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр», спеціальності «соціологія», освітньої програми «соціологія». Як дисципліна, що входить до вибіркового блоку «Соціологія менеджменту та маркетингу», вона передбачає вивчення наукових засад, понятійно-категоріального апарату, генезису, закономірностей, принципів і функцій соціального менеджменту, а також особливостей, форм і методів управління соціальними об’єктами і процесами в сучасному суспільстві. У перебігу вивчення даної дисципліни передбачається набуття студентами навичок роботи з сучасною науковою і спеціальною літературою, критичного осмислення першоджерел, оцінювання пізнавальних можливостей соціальних концепцій сучасного менеджменту, а також здатностей володіння методологічним інструментарієм та іншими інноваційними засобами соціології для. дослідження різних аспектів суб’єктів управлінської діяльності в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій. Програма дисципліни складається з двох взаємопов’язаних змістових частин: частина 1 «Вступ до теорії соціального менеджменту»; частина 2 «Технології організації соціального менеджменту».

Language of instruction

Ukrainian