Основи соціального менеджменту

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Social Expertise and Audit"

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ02.01

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Основи соціального менеджменту» входить до циклу професійної підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр», спеціальності «соціологія», освітньої програми «соціологія». Вона відноситься до вибіркового блоку дисциплін «Соціальна експертиза та аудит» і передбачає вивчення наукових засад, понятійно-категоріального апарату, генезису, закономірностей, принципів і функцій соціального менеджменту, а також особливостей, форм і методів управління соціальними об’єктами і процесами в сучасному суспільстві. У перебігу вивчення даної дисципліни передбачається набуття студентами навичок' роботи з сучасною науковою літературою, критичного осмислення першоджерел, оцінювання пізнавальних можливостей соціальних концепцій сучасного менеджменту, а також здатностей володіння методологічним інструментарієм соціології та іншими інноваційними, засобами дослідження суб’єктів управлінської діяльності в умовах суспільних трансформацій. Програма дисципліни складається з двох взаємопов’язаних змістовних частин: частина 1 «Вступ до теорії соціального менеджменту»; частина 2 «Технології організації! соціального менеджменту».

Language of instruction

Ukrainian