Основи соціального менеджменту

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

5

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ОК21

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Основи соціального менеджменту» входить до циклу професійної підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», спеціальності «соціологія», освітньої програми «соціальні технології». Дисципліна передбачає вивчення наукових засад, понятійно-категоріального апарату, генезису, закономірностей, принципів і функцій соціального менеджменту, а також особливостей, форм і методів управління соціальними об’єктами і процесами в сучасному суспільстві. У перебігу вивчення даної дисципліни передбачається набуття студентами навичок роботи з сучасною науковою літературою, критичного осмислення першоджерел, оцінювання пізнавальних можливостей соціальних концепцій сучасного менеджменту, а також здатностей володіння методологічним інструментарієм соціології та іншими інноваційними засобами дослідження суб’єктів управлінської діяльності в умовах суспільних трансформацій. Програма дисципліни складається з двох взаємопов’язаних і змістових частин: частина 1 «Вступ до теорії соціального менеджменту»; частина 2 «Технології організацій соціального менеджменту».

Language of instruction

Ukrainian