Основи соціального менеджменту

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК22

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Основи соціального менеджменту» входить до циклу професійної підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр», спеціальності «соціологія», освітньої програми «Соціологічне забезпечення управлінських процесів». Дисципліна передбачає вивчення наукових засад, понятійно-категоріального апарату, генезису, закономірностей, принципів і функцій соціального менеджменту, а також особливостей, форм і методів управління соціальними об ’єктами і процесами в сучасному суспільстві. У перебігу вивчення даної дисципліни передбачається набуття студентами навичок роботи з сучасною науковою літературою, критичного осмислення першоджерел, оцінювання пізнавальних можливостей соціальних концепцій сучасного менеджменту, а також здатностей володіння методологічним інструментарієм соціології та іншими інноваційними засобами дослідження суб ’єктів управлінської діяльності в умовах суспільних трансформацій. Програма дисципліни складається з двох змістових частин: частина 1 «Вступ до теорії соціального менеджменту»; частина 2 «Технології організації соціального менеджменту».

Language of instruction

Ukrainian