Основи соціальної психології

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК11

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Основи соціальної психології» належить до дисциплін основної компоненти освітньої програми «Соціальні технології» та спрямована на ознайомлення студентів бакалаврату із основними принципами соціальної психології як науки, психологічними процесами, станами й властивостями індивіда, які проявляються в результаті його включення у відносини з іншими людьми, у різні соціальні групи (родину, навчальні й трудові групи і ін.) і в цілому в систему соціальних відносин (економічних, політичних, управлінських, правових і ін.); феноменом взаємодії між людьми, зокрема, феномен спілкування; станами й властивостями різних соціальних груп як цілісних утворень, які відрізняються один від одного. Значна увага приділяється ґрунтовному опрацюванню вітчизняної та зарубіжної джерельної бази, що сприяє поглибленому розумінню психологічних аспектів різноманітних явищ та процесів соціальної дійсності, які винесені на самостійне вивчення студентами.

Language of instruction

Ukrainian