Основи управління персоналом

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Блок за вибором

BS: "Sociology of Labor Relations"

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ08.01

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна «Основи управління персоналом» входить до циклу професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю «Соціологія», освітньою програмою «Соціологія», є дисципліною вибіркового блоку «Соціологія трудових відносин». Вона передбачає вивчення наукових засад, понятійного апарату, генезису, типології, структури і функцій даної дисципліни, а також принципів і особливостей проектування та реалізації управління персоналом організацій в сучасному суспільстві. У процесі вивчення дисципліни передбачається набуття студентами вмінь і навичок роботи з оцінювання пізнавальних і практичних можливостей управління персоналом, а також здатностей їх використання у майбутній практичній діяльності. Отримані знання та навички сприятимуть підвищенню професійної компетентності майбутніх соціологів у процесі вивчення різних аспектів соціально-економічного життя суспільства.

Language of instruction

Ukrainian