Підготовка наукових текстів (англійською мовою)

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

2

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

ОК14

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

«Підготовка наукових текстів (англійською мовою)»належить до переліку обов‘язкових дисциплін для студентів першого року навчання магістратури факультету соціології і є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Зміст дисципліни та методи її викладання спрямовано на формування навичок і вмінь розв’язувати комунікативні завдання будь якого ступеня складності, що дозволить поєднати знання з фаху та навички й уміння у сфері академічних і професійних інтересів. У запропонованих змістових частинах навчальної дисципліни навчальний матеріал практичних занять адаптовано до студентської аудиторії освітньої програми «соціологія» спеціальності «соціологія», погоджено з навчальною частиною факультету соціології.

Language of instruction

English