Підготовка наукових текстів (англійською мовою)

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2020

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК15

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна належить до переліку обов'язкових для студентів першого року навчання магістратури факультету соціології і є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Зміст дисципліни та методи її викладання спрямовано на формування навичок і вмінь розв'язувати комунікативні завдання будь-якого ступеня складності, що дозволить поєднати знання з фаху та навички й уміння у сфері академічних і професійних інтересів. У запропонованих змістових частинах навчальної дисципліни навчальний матеріал лабораторних занять адаптовано до студентської аудиторії освітньої програми освітнього рівня магістр спеціальності «соціологія», погоджено з навчальною частиною факультету соціології.

Language of instruction

English