Підготовка та презентація результатів соціологічних досліджень

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Applied sociological research"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ01.06

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна належить до дисциплін вільного вибору студентів (Вибірковий блок «Прикладні соціологічні дослідження») з в межах освітньої програми «Соціологія» на здобуття освітнього ступеня: бакалавр за спеціальністю 054 «Соціологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Сучасна соціологія давно вийшла за межі аудиторії та кабінету. Тому фахівцю-соціологу потрібно вміти коректно подати результати соціологічного дослідження як у академічних формах, зокрема, таких; як тези, публікація та ін., а також у формі прес-релізу, звіту, презентації та ін. Водночас він мас розумітись на основних принципах наукової етики, у якій закладено основи представлення результатів дослідження не лише у науці, а й у соціумі в цілому. Вагомим також є вміння представити результат у формі доповіді, виступу, які сьогодні наскрізно наповнюють сучасне суспільство. Дисципліна спрямована на надання системних знань щодо усіх 'перелічених аспектів та форм.

Language of instruction

Ukrainian