Порівняльна соціологія Європи

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2023

Лектор

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК7.1

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2023

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Знання особливостей та основних засад порівняльної соціології є ключовим для опанування професії соціолога. Соціальні особливості європейських суспільств, особливості нерівностей у порівняльному контексті, конфлікти чи консолідація на основі цінностей, ідентичностей, та їх специфіка в європейському соціальному просторі дають студентству можливість опанування фокусом соціального контексту європейських суспільств на основі результатів соціологічних досліджень. Вивчаючи дисципліну, студенти ознайомляться з пізнавальними можливостями і обмеженнями різних видів порівняльного методу в соціології, будуть навчатись застосовувати порівняльний метод у вивченні європейських суспільств, оволодіють теоретичним знанням про класифікацію і регіоналізацію європейських країн, аналітичні виміри їх подібності та відмінності. Робота над дисципліною сприятиме розвитку вмінь збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну інформацію з використанням методу порівняльного аналізу. Вміння порівняльного аналізу соціологічних та статистичних даних щодо сучасних соціальних процесів в Європі забезпечуватиметься практичними завданнями, запитаннями для розвитку критичного мислення, індивідуальною та груповою практичною роботою.

Language of instruction

Ukrainian

Спеціальність

Cоціологія