Практикум з методів маркетингових досліджень

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ5.02

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Практикум з методів маркетингових досліджень» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці здобувачів вищої освіти за освітньою програмою “Соціальні технології” (Вибір з переліку 3). В ході цього курсу студент навчиться розробляти програму маркетингового дослідження, її методологічний та процедурний розділ, робочий план дослідження; калькуляцію дослідження; визначати необхідний метод збору інформації, розробляти інструментарій та польову документацію методу; створювати вибірку за існуючими принципами, розраховувати об’єм вибіркової сукупності та похибку вибірки; в разі необхідності проводити ручну обробку отриманої інформації; проводити теоретичний аналіз одержаного емпіричного матеріалу; теоретичний аналіз одномірних та багатомірних розподілів, проводити інтерпретацію отриманих результатів; розробляти висновки та практичні рекомендації за результатами маркетингових досліджень; підготувати підсумковий звіт за результатами маркетингового дослідження.

Language of instruction

Ukrainian